ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین غضنفرپور، مسلم قاسمی، (1398). سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر(مطالعه موردی: شهر کرمان)، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(58)، 87-104. magiran.com/p2065200
Hossein Ghazanfarpuor, Moslem Qasemi, (2019). Strategic planning trips within the city emphasize goals over travel using traffic assignment model topsis and GIS (Case study: Kerman), Scientific Journals Management System, 20(58), 87-104. magiran.com/p2065200
حسین غضنفرپور، مسلم قاسمی، سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر(مطالعه موردی: شهر کرمان). فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 20(58): 87-104. magiran.com/p2065200
Hossein Ghazanfarpuor, Moslem Qasemi, Strategic planning trips within the city emphasize goals over travel using traffic assignment model topsis and GIS (Case study: Kerman), Scientific Journals Management System, 2019; 20(58): 87-104. magiran.com/p2065200
حسین غضنفرپور، مسلم قاسمی، "سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر(مطالعه موردی: شهر کرمان)"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 20، شماره 58 (1398): 87-104. magiran.com/p2065200
Hossein Ghazanfarpuor, Moslem Qasemi, "Strategic planning trips within the city emphasize goals over travel using traffic assignment model topsis and GIS (Case study: Kerman)", Scientific Journals Management System 20, no.58 (2019): 87-104. magiran.com/p2065200
حسین غضنفرپور، مسلم قاسمی، (1398). 'سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر(مطالعه موردی: شهر کرمان)'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(58)، صص.87-104. magiran.com/p2065200
Hossein Ghazanfarpuor, Moslem Qasemi, (2019). 'Strategic planning trips within the city emphasize goals over travel using traffic assignment model topsis and GIS (Case study: Kerman)', Scientific Journals Management System, 20(58), pp.87-104. magiran.com/p2065200
حسین غضنفرپور؛ مسلم قاسمی. "سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر(مطالعه موردی: شهر کرمان)". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 ،58 ، 1398، 87-104. magiran.com/p2065200
Hossein Ghazanfarpuor; Moslem Qasemi. "Strategic planning trips within the city emphasize goals over travel using traffic assignment model topsis and GIS (Case study: Kerman)", Scientific Journals Management System, 20, 58, 2019, 87-104. magiran.com/p2065200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال