ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه ورکیانی پور، سید محمدرضا حسینی، روح الله سمیعی، مجید اشرفی، (1398). مدل سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(58)، 139-161. magiran.com/p2065203
Nafiseh Varkianipor, Majid Ashrafi, Seyed mohmadreza hosseini, (2019). The entrepreneurial modeling of women is based on the entrepreneurial value chain with a sustainable social development approach in the province of Gulistan, Scientific Journals Management System, 20(58), 139-161. magiran.com/p2065203
نفیسه ورکیانی پور، سید محمدرضا حسینی، روح الله سمیعی، مجید اشرفی، مدل سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 20(58): 139-161. magiran.com/p2065203
Nafiseh Varkianipor, Majid Ashrafi, Seyed mohmadreza hosseini, The entrepreneurial modeling of women is based on the entrepreneurial value chain with a sustainable social development approach in the province of Gulistan, Scientific Journals Management System, 2019; 20(58): 139-161. magiran.com/p2065203
نفیسه ورکیانی پور، سید محمدرضا حسینی، روح الله سمیعی، مجید اشرفی، "مدل سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 20، شماره 58 (1398): 139-161. magiran.com/p2065203
Nafiseh Varkianipor, Majid Ashrafi, Seyed mohmadreza hosseini, "The entrepreneurial modeling of women is based on the entrepreneurial value chain with a sustainable social development approach in the province of Gulistan", Scientific Journals Management System 20, no.58 (2019): 139-161. magiran.com/p2065203
نفیسه ورکیانی پور، سید محمدرضا حسینی، روح الله سمیعی، مجید اشرفی، (1398). 'مدل سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(58)، صص.139-161. magiran.com/p2065203
Nafiseh Varkianipor, Majid Ashrafi, Seyed mohmadreza hosseini, (2019). 'The entrepreneurial modeling of women is based on the entrepreneurial value chain with a sustainable social development approach in the province of Gulistan', Scientific Journals Management System, 20(58), pp.139-161. magiran.com/p2065203
نفیسه ورکیانی پور؛ سید محمدرضا حسینی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی. "مدل سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 ،58 ، 1398، 139-161. magiran.com/p2065203
Nafiseh Varkianipor; Majid Ashrafi; Seyed mohmadreza hosseini. "The entrepreneurial modeling of women is based on the entrepreneurial value chain with a sustainable social development approach in the province of Gulistan", Scientific Journals Management System, 20, 58, 2019, 139-161. magiran.com/p2065203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال