ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدالله ملازهی، محمدرضا پودینه، محمود خسروی، محسن آرمش، علی اصغر دهواری، (1398). پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(58)، 241-260. magiran.com/p2065208
Asadollah Mollazehi, Mohammadreza Pudineh, Mahmood Khosravi, Mohsen Armesh, Aliasghar Dehvari, (2019). Assessment of the Potential Flood Risk in Sarbaz Drainage Basin, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 20(58), 241-260. magiran.com/p2065208
اسدالله ملازهی، محمدرضا پودینه، محمود خسروی، محسن آرمش، علی اصغر دهواری، پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 20(58): 241-260. magiran.com/p2065208
Asadollah Mollazehi, Mohammadreza Pudineh, Mahmood Khosravi, Mohsen Armesh, Aliasghar Dehvari, Assessment of the Potential Flood Risk in Sarbaz Drainage Basin, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2019; 20(58): 241-260. magiran.com/p2065208
اسدالله ملازهی، محمدرضا پودینه، محمود خسروی، محسن آرمش، علی اصغر دهواری، "پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 20، شماره 58 (1398): 241-260. magiran.com/p2065208
Asadollah Mollazehi, Mohammadreza Pudineh, Mahmood Khosravi, Mohsen Armesh, Aliasghar Dehvari, "Assessment of the Potential Flood Risk in Sarbaz Drainage Basin", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 20, no.58 (2019): 241-260. magiran.com/p2065208
اسدالله ملازهی، محمدرضا پودینه، محمود خسروی، محسن آرمش، علی اصغر دهواری، (1398). 'پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(58)، صص.241-260. magiran.com/p2065208
Asadollah Mollazehi, Mohammadreza Pudineh, Mahmood Khosravi, Mohsen Armesh, Aliasghar Dehvari, (2019). 'Assessment of the Potential Flood Risk in Sarbaz Drainage Basin', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 20(58), pp.241-260. magiran.com/p2065208
اسدالله ملازهی؛ محمدرضا پودینه؛ محمود خسروی؛ محسن آرمش؛ علی اصغر دهواری. "پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 ،58 ، 1398، 241-260. magiran.com/p2065208
Asadollah Mollazehi; Mohammadreza Pudineh; Mahmood Khosravi; Mohsen Armesh; Aliasghar Dehvari. "Assessment of the Potential Flood Risk in Sarbaz Drainage Basin", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 20, 58, 2019, 241-260. magiran.com/p2065208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال