ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سلمانی، حمید ابراهیمی، کیوان محمد زاده، خلیل ولیزاده کامران، (1398). ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28(111)، 205-215. magiran.com/p2065388
Saeed Salmani , Hamid Ebrahimy, Keyvan Mohammadzade, Khalil Valizadeh Kamran, (2019). Evaluating efficiency of object-based classification techniques used to extract land use from IKONOS satellite imageries, , 28(111), 205-215. magiran.com/p2065388
سعید سلمانی، حمید ابراهیمی، کیوان محمد زاده، خلیل ولیزاده کامران، ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 1398؛ 28(111): 205-215. magiran.com/p2065388
Saeed Salmani , Hamid Ebrahimy, Keyvan Mohammadzade, Khalil Valizadeh Kamran, Evaluating efficiency of object-based classification techniques used to extract land use from IKONOS satellite imageries, , 2019; 28(111): 205-215. magiran.com/p2065388
سعید سلمانی، حمید ابراهیمی، کیوان محمد زاده، خلیل ولیزاده کامران، "ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 28، شماره 111 (1398): 205-215. magiran.com/p2065388
Saeed Salmani , Hamid Ebrahimy, Keyvan Mohammadzade, Khalil Valizadeh Kamran, "Evaluating efficiency of object-based classification techniques used to extract land use from IKONOS satellite imageries", 28, no.111 (2019): 205-215. magiran.com/p2065388
سعید سلمانی، حمید ابراهیمی، کیوان محمد زاده، خلیل ولیزاده کامران، (1398). 'ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس'، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28(111)، صص.205-215. magiran.com/p2065388
Saeed Salmani , Hamid Ebrahimy, Keyvan Mohammadzade, Khalil Valizadeh Kamran, (2019). 'Evaluating efficiency of object-based classification techniques used to extract land use from IKONOS satellite imageries', , 28(111), pp.205-215. magiran.com/p2065388
سعید سلمانی؛ حمید ابراهیمی؛ کیوان محمد زاده؛ خلیل ولیزاده کامران. "ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس". فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28 ،111 ، 1398، 205-215. magiran.com/p2065388
Saeed Salmani ; Hamid Ebrahimy; Keyvan Mohammadzade; Khalil Valizadeh Kamran. "Evaluating efficiency of object-based classification techniques used to extract land use from IKONOS satellite imageries", , 28, 111, 2019, 205-215. magiran.com/p2065388
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال