ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا امامی نامیوندی، همایون مرادنژادی، سمیره صی محمدی، (1398). ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرآورده های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10(3)، 424-437. magiran.com/p2065395
Samira Emami Namevandi, Homayoon Moradnezhadi , Samireh Seymohammadi, (2019). Performance Evaluation for Dairy Products Supply Chain in Rural Areas of Kermanshah Country, Journal of Rural Research, 10(3), 424-437. magiran.com/p2065395
سمیرا امامی نامیوندی، همایون مرادنژادی، سمیره صی محمدی، ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرآورده های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه. فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1398؛ 10(3): 424-437. magiran.com/p2065395
Samira Emami Namevandi, Homayoon Moradnezhadi , Samireh Seymohammadi, Performance Evaluation for Dairy Products Supply Chain in Rural Areas of Kermanshah Country, Journal of Rural Research, 2019; 10(3): 424-437. magiran.com/p2065395
سمیرا امامی نامیوندی، همایون مرادنژادی، سمیره صی محمدی، "ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرآورده های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 10، شماره 3 (1398): 424-437. magiran.com/p2065395
Samira Emami Namevandi, Homayoon Moradnezhadi , Samireh Seymohammadi, "Performance Evaluation for Dairy Products Supply Chain in Rural Areas of Kermanshah Country", Journal of Rural Research 10, no.3 (2019): 424-437. magiran.com/p2065395
سمیرا امامی نامیوندی، همایون مرادنژادی، سمیره صی محمدی، (1398). 'ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرآورده های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10(3)، صص.424-437. magiran.com/p2065395
Samira Emami Namevandi, Homayoon Moradnezhadi , Samireh Seymohammadi, (2019). 'Performance Evaluation for Dairy Products Supply Chain in Rural Areas of Kermanshah Country', Journal of Rural Research, 10(3), pp.424-437. magiran.com/p2065395
سمیرا امامی نامیوندی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی. "ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرآورده های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10 ،3 ، 1398، 424-437. magiran.com/p2065395
Samira Emami Namevandi; Homayoon Moradnezhadi ; Samireh Seymohammadi. "Performance Evaluation for Dairy Products Supply Chain in Rural Areas of Kermanshah Country", Journal of Rural Research, 10, 3, 2019, 424-437. magiran.com/p2065395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال