ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حسام، (1398). شناسایی موانع تاسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10(3)، 546-559. magiran.com/p2065402
Mehdi Hesam , (2019). Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas Of Guilan Province, Journal of Rural Research, 10(3), 546-559. magiran.com/p2065402
مهدی حسام، شناسایی موانع تاسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان. فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1398؛ 10(3): 546-559. magiran.com/p2065402
Mehdi Hesam , Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas Of Guilan Province, Journal of Rural Research, 2019; 10(3): 546-559. magiran.com/p2065402
مهدی حسام، "شناسایی موانع تاسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 10، شماره 3 (1398): 546-559. magiran.com/p2065402
Mehdi Hesam , "Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas Of Guilan Province", Journal of Rural Research 10, no.3 (2019): 546-559. magiran.com/p2065402
مهدی حسام، (1398). 'شناسایی موانع تاسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10(3)، صص.546-559. magiran.com/p2065402
Mehdi Hesam , (2019). 'Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas Of Guilan Province', Journal of Rural Research, 10(3), pp.546-559. magiran.com/p2065402
مهدی حسام. "شناسایی موانع تاسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10 ،3 ، 1398، 546-559. magiran.com/p2065402
Mehdi Hesam . "Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas Of Guilan Province", Journal of Rural Research, 10, 3, 2019, 546-559. magiran.com/p2065402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال