ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن لاری زاده، آذین اسدی، محمدعلی دامغانی، علی اصغر عربی میانرودی، (1398). بروز هیپوتیروئیدیسم به دنبال رادیوتراپی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا، کرمان، فصلنامه بهداشت و توسعه، 8(3)، 226-233. magiran.com/p2065418
Mohammad Hassan Larizadeh, Azin Asadi, Mohammad Ali Damghani, Ali Asghar Arabi Mianroodi, (2019). The Incidence rate of hypothyroidism following head and neck radiotherapy visiting the radiotherapy clinic at Shafa Medical Center, Kerman, Iran, Health and Development Journal, 8(3), 226-233. magiran.com/p2065418
محمدحسن لاری زاده، آذین اسدی، محمدعلی دامغانی، علی اصغر عربی میانرودی، بروز هیپوتیروئیدیسم به دنبال رادیوتراپی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا، کرمان. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1398؛ 8(3): 226-233. magiran.com/p2065418
Mohammad Hassan Larizadeh, Azin Asadi, Mohammad Ali Damghani, Ali Asghar Arabi Mianroodi, The Incidence rate of hypothyroidism following head and neck radiotherapy visiting the radiotherapy clinic at Shafa Medical Center, Kerman, Iran, Health and Development Journal, 2019; 8(3): 226-233. magiran.com/p2065418
محمدحسن لاری زاده، آذین اسدی، محمدعلی دامغانی، علی اصغر عربی میانرودی، "بروز هیپوتیروئیدیسم به دنبال رادیوتراپی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا، کرمان"، فصلنامه بهداشت و توسعه 8، شماره 3 (1398): 226-233. magiran.com/p2065418
Mohammad Hassan Larizadeh, Azin Asadi, Mohammad Ali Damghani, Ali Asghar Arabi Mianroodi, "The Incidence rate of hypothyroidism following head and neck radiotherapy visiting the radiotherapy clinic at Shafa Medical Center, Kerman, Iran", Health and Development Journal 8, no.3 (2019): 226-233. magiran.com/p2065418
محمدحسن لاری زاده، آذین اسدی، محمدعلی دامغانی، علی اصغر عربی میانرودی، (1398). 'بروز هیپوتیروئیدیسم به دنبال رادیوتراپی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا، کرمان'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 8(3)، صص.226-233. magiran.com/p2065418
Mohammad Hassan Larizadeh, Azin Asadi, Mohammad Ali Damghani, Ali Asghar Arabi Mianroodi, (2019). 'The Incidence rate of hypothyroidism following head and neck radiotherapy visiting the radiotherapy clinic at Shafa Medical Center, Kerman, Iran', Health and Development Journal, 8(3), pp.226-233. magiran.com/p2065418
محمدحسن لاری زاده؛ آذین اسدی؛ محمدعلی دامغانی؛ علی اصغر عربی میانرودی. "بروز هیپوتیروئیدیسم به دنبال رادیوتراپی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا، کرمان". فصلنامه بهداشت و توسعه، 8 ،3 ، 1398، 226-233. magiran.com/p2065418
Mohammad Hassan Larizadeh; Azin Asadi; Mohammad Ali Damghani; Ali Asghar Arabi Mianroodi. "The Incidence rate of hypothyroidism following head and neck radiotherapy visiting the radiotherapy clinic at Shafa Medical Center, Kerman, Iran", Health and Development Journal, 8, 3, 2019, 226-233. magiran.com/p2065418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال