ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شباهنگ، بنیامین مختاری چیرانی، فرزین باقری شیخانگفشه، سید محمدرضا رضازاده، (1398). پیش بینی پرستش افراد مشهور از طریق بررسی اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی، نشریه رویش روان شناسی، 8(8)، 175-184. magiran.com/p2065469
Reza Shabahang, Benyamin Mokhtari Chirani, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyed Mohammad Reza Rezazadeh, (2019). Prediction of Celebrity Worship by Investigation of Source Credibility and Parasocial Breakup, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(8), 175-184. magiran.com/p2065469
رضا شباهنگ، بنیامین مختاری چیرانی، فرزین باقری شیخانگفشه، سید محمدرضا رضازاده، پیش بینی پرستش افراد مشهور از طریق بررسی اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(8): 175-184. magiran.com/p2065469
Reza Shabahang, Benyamin Mokhtari Chirani, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyed Mohammad Reza Rezazadeh, Prediction of Celebrity Worship by Investigation of Source Credibility and Parasocial Breakup, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(8): 175-184. magiran.com/p2065469
رضا شباهنگ، بنیامین مختاری چیرانی، فرزین باقری شیخانگفشه، سید محمدرضا رضازاده، "پیش بینی پرستش افراد مشهور از طریق بررسی اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 8 (1398): 175-184. magiran.com/p2065469
Reza Shabahang, Benyamin Mokhtari Chirani, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyed Mohammad Reza Rezazadeh, "Prediction of Celebrity Worship by Investigation of Source Credibility and Parasocial Breakup", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.8 (2019): 175-184. magiran.com/p2065469
رضا شباهنگ، بنیامین مختاری چیرانی، فرزین باقری شیخانگفشه، سید محمدرضا رضازاده، (1398). 'پیش بینی پرستش افراد مشهور از طریق بررسی اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی'، نشریه رویش روان شناسی، 8(8)، صص.175-184. magiran.com/p2065469
Reza Shabahang, Benyamin Mokhtari Chirani, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyed Mohammad Reza Rezazadeh, (2019). 'Prediction of Celebrity Worship by Investigation of Source Credibility and Parasocial Breakup', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(8), pp.175-184. magiran.com/p2065469
رضا شباهنگ؛ بنیامین مختاری چیرانی؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ سید محمدرضا رضازاده. "پیش بینی پرستش افراد مشهور از طریق بررسی اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،8 ، 1398، 175-184. magiran.com/p2065469
Reza Shabahang; Benyamin Mokhtari Chirani; Farzin Bagheri Sheykhangafshe; Seyed Mohammad Reza Rezazadeh. "Prediction of Celebrity Worship by Investigation of Source Credibility and Parasocial Breakup", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 8, 2019, 175-184. magiran.com/p2065469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال