ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آسیه بزرگی، فرزانه بیات، مریم اصفهانی اصل، (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان کودکان مدارس ابتدایی، نشریه رویش روان شناسی، 8(9)، 11-20. magiran.com/p2065488
Asiha Bozorgi, Farzane Bayat, Maryam Esfahani Asl, (2019). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Test Anxiety in Elementary School Children, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(9), 11-20. magiran.com/p2065488
آسیه بزرگی، فرزانه بیات، مریم اصفهانی اصل، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان کودکان مدارس ابتدایی. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(9): 11-20. magiran.com/p2065488
Asiha Bozorgi, Farzane Bayat, Maryam Esfahani Asl, The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Test Anxiety in Elementary School Children, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(9): 11-20. magiran.com/p2065488
آسیه بزرگی، فرزانه بیات، مریم اصفهانی اصل، "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان کودکان مدارس ابتدایی"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 9 (1398): 11-20. magiran.com/p2065488
Asiha Bozorgi, Farzane Bayat, Maryam Esfahani Asl, "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Test Anxiety in Elementary School Children", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.9 (2019): 11-20. magiran.com/p2065488
آسیه بزرگی، فرزانه بیات، مریم اصفهانی اصل، (1398). 'اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان کودکان مدارس ابتدایی'، نشریه رویش روان شناسی، 8(9)، صص.11-20. magiran.com/p2065488
Asiha Bozorgi, Farzane Bayat, Maryam Esfahani Asl, (2019). 'The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Test Anxiety in Elementary School Children', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(9), pp.11-20. magiran.com/p2065488
آسیه بزرگی؛ فرزانه بیات؛ مریم اصفهانی اصل. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان کودکان مدارس ابتدایی". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،9 ، 1398، 11-20. magiran.com/p2065488
Asiha Bozorgi; Farzane Bayat; Maryam Esfahani Asl. "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Test Anxiety in Elementary School Children", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 9, 2019, 11-20. magiran.com/p2065488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال