ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شباهنگ، منیژه فیروزی، فرزین باقری شیخانگفشه، سیده فرناز صدیقیان، (1398). نقش پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی با آن ها در پیش بینی نگرانی تصویر بدن، نشریه رویش روان شناسی، 8(9)، 139-148. magiran.com/p2065502
Reza Shabahang, Manizhe Firoozi, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyyedeh Farnaz Sedighian, (2019). The Role of Celebrity Worship and Parasocial Interaction with them in Prediction of Body Image Concern, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(9), 139-148. magiran.com/p2065502
رضا شباهنگ، منیژه فیروزی، فرزین باقری شیخانگفشه، سیده فرناز صدیقیان، نقش پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی با آن ها در پیش بینی نگرانی تصویر بدن. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(9): 139-148. magiran.com/p2065502
Reza Shabahang, Manizhe Firoozi, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyyedeh Farnaz Sedighian, The Role of Celebrity Worship and Parasocial Interaction with them in Prediction of Body Image Concern, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(9): 139-148. magiran.com/p2065502
رضا شباهنگ، منیژه فیروزی، فرزین باقری شیخانگفشه، سیده فرناز صدیقیان، "نقش پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی با آن ها در پیش بینی نگرانی تصویر بدن"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 9 (1398): 139-148. magiran.com/p2065502
Reza Shabahang, Manizhe Firoozi, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyyedeh Farnaz Sedighian, "The Role of Celebrity Worship and Parasocial Interaction with them in Prediction of Body Image Concern", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.9 (2019): 139-148. magiran.com/p2065502
رضا شباهنگ، منیژه فیروزی، فرزین باقری شیخانگفشه، سیده فرناز صدیقیان، (1398). 'نقش پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی با آن ها در پیش بینی نگرانی تصویر بدن'، نشریه رویش روان شناسی، 8(9)، صص.139-148. magiran.com/p2065502
Reza Shabahang, Manizhe Firoozi, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyyedeh Farnaz Sedighian, (2019). 'The Role of Celebrity Worship and Parasocial Interaction with them in Prediction of Body Image Concern', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(9), pp.139-148. magiran.com/p2065502
رضا شباهنگ؛ منیژه فیروزی؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ سیده فرناز صدیقیان. "نقش پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی با آن ها در پیش بینی نگرانی تصویر بدن". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،9 ، 1398، 139-148. magiran.com/p2065502
Reza Shabahang; Manizhe Firoozi; Farzin Bagheri Sheykhangafshe; Seyyedeh Farnaz Sedighian. "The Role of Celebrity Worship and Parasocial Interaction with them in Prediction of Body Image Concern", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 9, 2019, 139-148. magiran.com/p2065502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال