ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدرضا خلیلی، مریم ترابیان، رضا اسلامی فارسانی، (1398). ساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژی پودر و مشخصه یابی مکانیکی آن، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(3)، 335-342. magiran.com/p2065587
Reza eslami farsani, (2019). Fabrication and mechanical characterization of Cu-Fe FGM produced by powder metallurgy method, Journal of Science and Technology Composite, 6(3), 335-342. magiran.com/p2065587
سید محمدرضا خلیلی، مریم ترابیان، رضا اسلامی فارسانی، ساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژی پودر و مشخصه یابی مکانیکی آن. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(3): 335-342. magiran.com/p2065587
Reza eslami farsani, Fabrication and mechanical characterization of Cu-Fe FGM produced by powder metallurgy method, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(3): 335-342. magiran.com/p2065587
سید محمدرضا خلیلی، مریم ترابیان، رضا اسلامی فارسانی، "ساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژی پودر و مشخصه یابی مکانیکی آن"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 3 (1398): 335-342. magiran.com/p2065587
Reza eslami farsani, "Fabrication and mechanical characterization of Cu-Fe FGM produced by powder metallurgy method", Journal of Science and Technology Composite 6, no.3 (2019): 335-342. magiran.com/p2065587
سید محمدرضا خلیلی، مریم ترابیان، رضا اسلامی فارسانی، (1398). 'ساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژی پودر و مشخصه یابی مکانیکی آن'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(3)، صص.335-342. magiran.com/p2065587
Reza eslami farsani, (2019). 'Fabrication and mechanical characterization of Cu-Fe FGM produced by powder metallurgy method', Journal of Science and Technology Composite, 6(3), pp.335-342. magiran.com/p2065587
سید محمدرضا خلیلی؛ مریم ترابیان؛ رضا اسلامی فارسانی. "ساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژی پودر و مشخصه یابی مکانیکی آن". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،3 ، 1398، 335-342. magiran.com/p2065587
Reza eslami farsani. "Fabrication and mechanical characterization of Cu-Fe FGM produced by powder metallurgy method", Journal of Science and Technology Composite, 6, 3, 2019, 335-342. magiran.com/p2065587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال