ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نخعی امرودی، شهره محمدی، قاسم نادری، میر حمیدرضا قریشی، (1398). مطالعه تجربی ریز ساختار، خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت های PA6/NBR تقویت شده با نانو ذرات گرافن، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(3)، 419-426. magiran.com/p2065596
Mohammad Reza Nakhaei , Shohreh Mohammadi, Ghasem Naderi, Mir Hamid Reza Ghoreshi, (2019). Experimental study of microstructure, thermal and mechanical properties of PA6/NBR nanocomposites reinforced with graphene nanoparticle, Journal of Science and Technology Composite, 6(3), 419-426. magiran.com/p2065596
محمدرضا نخعی امرودی، شهره محمدی، قاسم نادری، میر حمیدرضا قریشی، مطالعه تجربی ریز ساختار، خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت های PA6/NBR تقویت شده با نانو ذرات گرافن. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(3): 419-426. magiran.com/p2065596
Mohammad Reza Nakhaei , Shohreh Mohammadi, Ghasem Naderi, Mir Hamid Reza Ghoreshi, Experimental study of microstructure, thermal and mechanical properties of PA6/NBR nanocomposites reinforced with graphene nanoparticle, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(3): 419-426. magiran.com/p2065596
محمدرضا نخعی امرودی، شهره محمدی، قاسم نادری، میر حمیدرضا قریشی، "مطالعه تجربی ریز ساختار، خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت های PA6/NBR تقویت شده با نانو ذرات گرافن"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 3 (1398): 419-426. magiran.com/p2065596
Mohammad Reza Nakhaei , Shohreh Mohammadi, Ghasem Naderi, Mir Hamid Reza Ghoreshi, "Experimental study of microstructure, thermal and mechanical properties of PA6/NBR nanocomposites reinforced with graphene nanoparticle", Journal of Science and Technology Composite 6, no.3 (2019): 419-426. magiran.com/p2065596
محمدرضا نخعی امرودی، شهره محمدی، قاسم نادری، میر حمیدرضا قریشی، (1398). 'مطالعه تجربی ریز ساختار، خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت های PA6/NBR تقویت شده با نانو ذرات گرافن'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(3)، صص.419-426. magiran.com/p2065596
Mohammad Reza Nakhaei , Shohreh Mohammadi, Ghasem Naderi, Mir Hamid Reza Ghoreshi, (2019). 'Experimental study of microstructure, thermal and mechanical properties of PA6/NBR nanocomposites reinforced with graphene nanoparticle', Journal of Science and Technology Composite, 6(3), pp.419-426. magiran.com/p2065596
محمدرضا نخعی امرودی؛ شهره محمدی؛ قاسم نادری؛ میر حمیدرضا قریشی. "مطالعه تجربی ریز ساختار، خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت های PA6/NBR تقویت شده با نانو ذرات گرافن". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،3 ، 1398، 419-426. magiran.com/p2065596
Mohammad Reza Nakhaei ; Shohreh Mohammadi; Ghasem Naderi; Mir Hamid Reza Ghoreshi. "Experimental study of microstructure, thermal and mechanical properties of PA6/NBR nanocomposites reinforced with graphene nanoparticle", Journal of Science and Technology Composite, 6, 3, 2019, 419-426. magiran.com/p2065596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال