ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم صف آرا، مه سیما پور شهریاری، زینب رضایی دهشیبی، مینا خانبابایی، (1398). ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(90)، 167-174. magiran.com/p2065901
Maryam Safara , Mahsima Pourshahriyari, Zeinab Rezaee Dehshibi, Mina Khanbabaee, (2019). The correlation between mothers’ knowledge of non-verbal communication on mother-child relationship, Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(90), 167-174. magiran.com/p2065901
مریم صف آرا، مه سیما پور شهریاری، زینب رضایی دهشیبی، مینا خانبابایی، ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک. نشریه اصول بهداشت روانی، 1398؛ 21(90): 167-174. magiran.com/p2065901
Maryam Safara , Mahsima Pourshahriyari, Zeinab Rezaee Dehshibi, Mina Khanbabaee, The correlation between mothers’ knowledge of non-verbal communication on mother-child relationship, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2019; 21(90): 167-174. magiran.com/p2065901
مریم صف آرا، مه سیما پور شهریاری، زینب رضایی دهشیبی، مینا خانبابایی، "ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک"، نشریه اصول بهداشت روانی 21، شماره 90 (1398): 167-174. magiran.com/p2065901
Maryam Safara , Mahsima Pourshahriyari, Zeinab Rezaee Dehshibi, Mina Khanbabaee, "The correlation between mothers’ knowledge of non-verbal communication on mother-child relationship", Journal of Fundamentals of Mental Health 21, no.90 (2019): 167-174. magiran.com/p2065901
مریم صف آرا، مه سیما پور شهریاری، زینب رضایی دهشیبی، مینا خانبابایی، (1398). 'ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک'، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(90)، صص.167-174. magiran.com/p2065901
Maryam Safara , Mahsima Pourshahriyari, Zeinab Rezaee Dehshibi, Mina Khanbabaee, (2019). 'The correlation between mothers’ knowledge of non-verbal communication on mother-child relationship', Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(90), pp.167-174. magiran.com/p2065901
مریم صف آرا؛ مه سیما پور شهریاری؛ زینب رضایی دهشیبی؛ مینا خانبابایی. "ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک". نشریه اصول بهداشت روانی، 21 ،90 ، 1398، 167-174. magiran.com/p2065901
Maryam Safara ; Mahsima Pourshahriyari; Zeinab Rezaee Dehshibi; Mina Khanbabaee. "The correlation between mothers’ knowledge of non-verbal communication on mother-child relationship", Journal of Fundamentals of Mental Health, 21, 90, 2019, 167-174. magiran.com/p2065901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال