ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه صدیقی، احمد منصوری، علی طلایی، (1398). بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(90)، 183-193. magiran.com/p2065903
Mahbobe Sedighi, Ahmad Mansouri , Ali Talaei, (2019). The relationship between transdiagnostic factors and psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder, Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(90), 183-193. magiran.com/p2065903
محبوبه صدیقی، احمد منصوری، علی طلایی، بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا. نشریه اصول بهداشت روانی، 1398؛ 21(90): 183-193. magiran.com/p2065903
Mahbobe Sedighi, Ahmad Mansouri , Ali Talaei, The relationship between transdiagnostic factors and psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2019; 21(90): 183-193. magiran.com/p2065903
محبوبه صدیقی، احمد منصوری، علی طلایی، "بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا"، نشریه اصول بهداشت روانی 21، شماره 90 (1398): 183-193. magiran.com/p2065903
Mahbobe Sedighi, Ahmad Mansouri , Ali Talaei, "The relationship between transdiagnostic factors and psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder", Journal of Fundamentals of Mental Health 21, no.90 (2019): 183-193. magiran.com/p2065903
محبوبه صدیقی، احمد منصوری، علی طلایی، (1398). 'بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا'، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(90)، صص.183-193. magiran.com/p2065903
Mahbobe Sedighi, Ahmad Mansouri , Ali Talaei, (2019). 'The relationship between transdiagnostic factors and psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder', Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(90), pp.183-193. magiran.com/p2065903
محبوبه صدیقی؛ احمد منصوری؛ علی طلایی. "بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا". نشریه اصول بهداشت روانی، 21 ،90 ، 1398، 183-193. magiran.com/p2065903
Mahbobe Sedighi; Ahmad Mansouri ; Ali Talaei. "The relationship between transdiagnostic factors and psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder", Journal of Fundamentals of Mental Health, 21, 90, 2019, 183-193. magiran.com/p2065903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال