ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول کرد نوقابی، شهریار مرادی، آرزو دلفان بیرانوند، (1398). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(90)، 207-224. magiran.com/p2065906
Rasool Kordnoghabi , Shahriar Moradi, Arezou Delfan Beiranvand, (2019). Comparing the effectiveness of social skills and cognitive-affective skills trainings on violent behaviors tendency among high school students, Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(90), 207-224. magiran.com/p2065906
رسول کرد نوقابی، شهریار مرادی، آرزو دلفان بیرانوند، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه. نشریه اصول بهداشت روانی، 1398؛ 21(90): 207-224. magiran.com/p2065906
Rasool Kordnoghabi , Shahriar Moradi, Arezou Delfan Beiranvand, Comparing the effectiveness of social skills and cognitive-affective skills trainings on violent behaviors tendency among high school students, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2019; 21(90): 207-224. magiran.com/p2065906
رسول کرد نوقابی، شهریار مرادی، آرزو دلفان بیرانوند، "مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه"، نشریه اصول بهداشت روانی 21، شماره 90 (1398): 207-224. magiran.com/p2065906
Rasool Kordnoghabi , Shahriar Moradi, Arezou Delfan Beiranvand, "Comparing the effectiveness of social skills and cognitive-affective skills trainings on violent behaviors tendency among high school students", Journal of Fundamentals of Mental Health 21, no.90 (2019): 207-224. magiran.com/p2065906
رسول کرد نوقابی، شهریار مرادی، آرزو دلفان بیرانوند، (1398). 'مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه'، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(90)، صص.207-224. magiran.com/p2065906
Rasool Kordnoghabi , Shahriar Moradi, Arezou Delfan Beiranvand, (2019). 'Comparing the effectiveness of social skills and cognitive-affective skills trainings on violent behaviors tendency among high school students', Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(90), pp.207-224. magiran.com/p2065906
رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند. "مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه". نشریه اصول بهداشت روانی، 21 ،90 ، 1398، 207-224. magiran.com/p2065906
Rasool Kordnoghabi ; Shahriar Moradi; Arezou Delfan Beiranvand. "Comparing the effectiveness of social skills and cognitive-affective skills trainings on violent behaviors tendency among high school students", Journal of Fundamentals of Mental Health, 21, 90, 2019, 207-224. magiran.com/p2065906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال