ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا الفت، مقصود امیری، ایمان رئیسی وانانی، منصور اسماعیل زاده، (1398). شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(3)، 9-54. magiran.com/p2065908
Laya Olfat , Maghsoud Amiri, Iman Raeesi Vanani, Mansour Esmaeilzadeh, (2019). Identifying and Categoring Supplier Development-Related Activities in the Automative Industry, Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), 9-54. magiran.com/p2065908
لعیا الفت، مقصود امیری، ایمان رئیسی وانانی، منصور اسماعیل زاده، شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1398؛ 9(3): 9-54. magiran.com/p2065908
Laya Olfat , Maghsoud Amiri, Iman Raeesi Vanani, Mansour Esmaeilzadeh, Identifying and Categoring Supplier Development-Related Activities in the Automative Industry, Journal of Industrial Management Perspective, 2019; 9(3): 9-54. magiran.com/p2065908
لعیا الفت، مقصود امیری، ایمان رئیسی وانانی، منصور اسماعیل زاده، "شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 9، شماره 3 (1398): 9-54. magiran.com/p2065908
Laya Olfat , Maghsoud Amiri, Iman Raeesi Vanani, Mansour Esmaeilzadeh, "Identifying and Categoring Supplier Development-Related Activities in the Automative Industry", Journal of Industrial Management Perspective 9, no.3 (2019): 9-54. magiran.com/p2065908
لعیا الفت، مقصود امیری، ایمان رئیسی وانانی، منصور اسماعیل زاده، (1398). 'شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(3)، صص.9-54. magiran.com/p2065908
Laya Olfat , Maghsoud Amiri, Iman Raeesi Vanani, Mansour Esmaeilzadeh, (2019). 'Identifying and Categoring Supplier Development-Related Activities in the Automative Industry', Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), pp.9-54. magiran.com/p2065908
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل زاده. "شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9 ،3 ، 1398، 9-54. magiran.com/p2065908
Laya Olfat ; Maghsoud Amiri; Iman Raeesi Vanani; Mansour Esmaeilzadeh. "Identifying and Categoring Supplier Development-Related Activities in the Automative Industry", Journal of Industrial Management Perspective, 9, 3, 2019, 9-54. magiran.com/p2065908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال