ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبا منوچهری، علی تاجدین، بابک شیرازی، (1398). بهینه سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تامین سبز حلقه بسته، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(3)، 55-85. magiran.com/p2065909
Saba Manouchehri, Ali Tajdin , Babak Shirazi, (2019). Robust Integrated Optimization for Green Closed Loop Supply Chain, Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), 55-85. magiran.com/p2065909
صبا منوچهری، علی تاجدین، بابک شیرازی، بهینه سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تامین سبز حلقه بسته. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1398؛ 9(3): 55-85. magiran.com/p2065909
Saba Manouchehri, Ali Tajdin , Babak Shirazi, Robust Integrated Optimization for Green Closed Loop Supply Chain, Journal of Industrial Management Perspective, 2019; 9(3): 55-85. magiran.com/p2065909
صبا منوچهری، علی تاجدین، بابک شیرازی، "بهینه سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تامین سبز حلقه بسته"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 9، شماره 3 (1398): 55-85. magiran.com/p2065909
Saba Manouchehri, Ali Tajdin , Babak Shirazi, "Robust Integrated Optimization for Green Closed Loop Supply Chain", Journal of Industrial Management Perspective 9, no.3 (2019): 55-85. magiran.com/p2065909
صبا منوچهری، علی تاجدین، بابک شیرازی، (1398). 'بهینه سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تامین سبز حلقه بسته'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(3)، صص.55-85. magiran.com/p2065909
Saba Manouchehri, Ali Tajdin , Babak Shirazi, (2019). 'Robust Integrated Optimization for Green Closed Loop Supply Chain', Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), pp.55-85. magiran.com/p2065909
صبا منوچهری؛ علی تاجدین؛ بابک شیرازی. "بهینه سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تامین سبز حلقه بسته". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9 ،3 ، 1398، 55-85. magiran.com/p2065909
Saba Manouchehri; Ali Tajdin ; Babak Shirazi. "Robust Integrated Optimization for Green Closed Loop Supply Chain", Journal of Industrial Management Perspective, 9, 3, 2019, 55-85. magiran.com/p2065909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال