ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر عمادآبادی، ابراهیم تیموری، میرسامان پیشوایی، (1398). طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات)، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(3)، 135-163. magiran.com/p2065912
Ali Asghar Emadabadi, Ebrahim Teimoury , Mir Saman Pishvaee, (2019). Design of Multi-Periodical and Multi-Product Supply Chain Network with Regard to Disruption of Facilities and Communication Paths (Case Study: Subscription Plan for Publications), Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), 135-163. magiran.com/p2065912
علی اصغر عمادآبادی، ابراهیم تیموری، میرسامان پیشوایی، طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات). فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1398؛ 9(3): 135-163. magiran.com/p2065912
Ali Asghar Emadabadi, Ebrahim Teimoury , Mir Saman Pishvaee, Design of Multi-Periodical and Multi-Product Supply Chain Network with Regard to Disruption of Facilities and Communication Paths (Case Study: Subscription Plan for Publications), Journal of Industrial Management Perspective, 2019; 9(3): 135-163. magiran.com/p2065912
علی اصغر عمادآبادی، ابراهیم تیموری، میرسامان پیشوایی، "طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات)"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 9، شماره 3 (1398): 135-163. magiran.com/p2065912
Ali Asghar Emadabadi, Ebrahim Teimoury , Mir Saman Pishvaee, "Design of Multi-Periodical and Multi-Product Supply Chain Network with Regard to Disruption of Facilities and Communication Paths (Case Study: Subscription Plan for Publications)", Journal of Industrial Management Perspective 9, no.3 (2019): 135-163. magiran.com/p2065912
علی اصغر عمادآبادی، ابراهیم تیموری، میرسامان پیشوایی، (1398). 'طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات)'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(3)، صص.135-163. magiran.com/p2065912
Ali Asghar Emadabadi, Ebrahim Teimoury , Mir Saman Pishvaee, (2019). 'Design of Multi-Periodical and Multi-Product Supply Chain Network with Regard to Disruption of Facilities and Communication Paths (Case Study: Subscription Plan for Publications)', Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), pp.135-163. magiran.com/p2065912
علی اصغر عمادآبادی؛ ابراهیم تیموری؛ میرسامان پیشوایی. "طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات)". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9 ،3 ، 1398، 135-163. magiran.com/p2065912
Ali Asghar Emadabadi; Ebrahim Teimoury ; Mir Saman Pishvaee. "Design of Multi-Periodical and Multi-Product Supply Chain Network with Regard to Disruption of Facilities and Communication Paths (Case Study: Subscription Plan for Publications)", Journal of Industrial Management Perspective, 9, 3, 2019, 135-163. magiran.com/p2065912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال