ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا قندهاری علویجه، شهزاد طهماسبی بروجنی، مهدی شهبازی، (1398). تاثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، 263-279. magiran.com/p2065922
Leila Ghandehari Alavijeh, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Mehdi Shahbazi, (2019). The Effect of Immediate, Interspersed and Combined Imitation Training on Motor Performance and Learning in 9-12-Year-Old Novice Karate Kata Girls, Development & Motor Learning, 11(37), 263-279. magiran.com/p2065922
لیلا قندهاری علویجه، شهزاد طهماسبی بروجنی، مهدی شهبازی، تاثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1398؛ 11(37): 263-279. magiran.com/p2065922
Leila Ghandehari Alavijeh, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Mehdi Shahbazi, The Effect of Immediate, Interspersed and Combined Imitation Training on Motor Performance and Learning in 9-12-Year-Old Novice Karate Kata Girls, Development & Motor Learning, 2019; 11(37): 263-279. magiran.com/p2065922
لیلا قندهاری علویجه، شهزاد طهماسبی بروجنی، مهدی شهبازی، "تاثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 11، شماره 37 (1398): 263-279. magiran.com/p2065922
Leila Ghandehari Alavijeh, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Mehdi Shahbazi, "The Effect of Immediate, Interspersed and Combined Imitation Training on Motor Performance and Learning in 9-12-Year-Old Novice Karate Kata Girls", Development & Motor Learning 11, no.37 (2019): 263-279. magiran.com/p2065922
لیلا قندهاری علویجه، شهزاد طهماسبی بروجنی، مهدی شهبازی، (1398). 'تاثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، صص.263-279. magiran.com/p2065922
Leila Ghandehari Alavijeh, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Mehdi Shahbazi, (2019). 'The Effect of Immediate, Interspersed and Combined Imitation Training on Motor Performance and Learning in 9-12-Year-Old Novice Karate Kata Girls', Development & Motor Learning, 11(37), pp.263-279. magiran.com/p2065922
لیلا قندهاری علویجه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی. "تاثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11 ،37 ، 1398، 263-279. magiran.com/p2065922
Leila Ghandehari Alavijeh; Shahzad Tahmasebi Boroujeni ; Mehdi Shahbazi. "The Effect of Immediate, Interspersed and Combined Imitation Training on Motor Performance and Learning in 9-12-Year-Old Novice Karate Kata Girls", Development & Motor Learning, 11, 37, 2019, 263-279. magiran.com/p2065922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال