ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسین ناصری، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشور، (1398). آثار تمرین کم خطا بر یادگیری یک مهارت هدف گیری در نوجوانان کم توان ذهنی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، 295-310. magiran.com/p2065924
Alihossein Naseri , Abbas Bahram, Hamid Salehi, Afkham Daneshvar, (2019). The Effects of Errorless Practice on Learning an Aiming Skill in Mentally Retarded Adolescents, Development & Motor Learning, 11(37), 295-310. magiran.com/p2065924
علی حسین ناصری، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشور، آثار تمرین کم خطا بر یادگیری یک مهارت هدف گیری در نوجوانان کم توان ذهنی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1398؛ 11(37): 295-310. magiran.com/p2065924
Alihossein Naseri , Abbas Bahram, Hamid Salehi, Afkham Daneshvar, The Effects of Errorless Practice on Learning an Aiming Skill in Mentally Retarded Adolescents, Development & Motor Learning, 2019; 11(37): 295-310. magiran.com/p2065924
علی حسین ناصری، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشور، "آثار تمرین کم خطا بر یادگیری یک مهارت هدف گیری در نوجوانان کم توان ذهنی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 11، شماره 37 (1398): 295-310. magiran.com/p2065924
Alihossein Naseri , Abbas Bahram, Hamid Salehi, Afkham Daneshvar, "The Effects of Errorless Practice on Learning an Aiming Skill in Mentally Retarded Adolescents", Development & Motor Learning 11, no.37 (2019): 295-310. magiran.com/p2065924
علی حسین ناصری، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشور، (1398). 'آثار تمرین کم خطا بر یادگیری یک مهارت هدف گیری در نوجوانان کم توان ذهنی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، صص.295-310. magiran.com/p2065924
Alihossein Naseri , Abbas Bahram, Hamid Salehi, Afkham Daneshvar, (2019). 'The Effects of Errorless Practice on Learning an Aiming Skill in Mentally Retarded Adolescents', Development & Motor Learning, 11(37), pp.295-310. magiran.com/p2065924
علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور. "آثار تمرین کم خطا بر یادگیری یک مهارت هدف گیری در نوجوانان کم توان ذهنی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11 ،37 ، 1398، 295-310. magiran.com/p2065924
Alihossein Naseri ; Abbas Bahram; Hamid Salehi; Afkham Daneshvar. "The Effects of Errorless Practice on Learning an Aiming Skill in Mentally Retarded Adolescents", Development & Motor Learning, 11, 37, 2019, 295-310. magiran.com/p2065924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال