ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه قره لر، معصومه شجاعی، حسن محمدزاده، (1398). تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربه بیلیارد، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، 311-320. magiran.com/p2065925
Mahdiyeh Gharelar, Masumeh Shojaei , Hasan Mohammadzadeh, (2019). Practice under Psychological Pressure and Attention Focusing on the Learning Billiard Shot, Development & Motor Learning, 11(37), 311-320. magiran.com/p2065925
مهدیه قره لر، معصومه شجاعی، حسن محمدزاده، تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربه بیلیارد. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1398؛ 11(37): 311-320. magiran.com/p2065925
Mahdiyeh Gharelar, Masumeh Shojaei , Hasan Mohammadzadeh, Practice under Psychological Pressure and Attention Focusing on the Learning Billiard Shot, Development & Motor Learning, 2019; 11(37): 311-320. magiran.com/p2065925
مهدیه قره لر، معصومه شجاعی، حسن محمدزاده، "تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربه بیلیارد"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 11، شماره 37 (1398): 311-320. magiran.com/p2065925
Mahdiyeh Gharelar, Masumeh Shojaei , Hasan Mohammadzadeh, "Practice under Psychological Pressure and Attention Focusing on the Learning Billiard Shot", Development & Motor Learning 11, no.37 (2019): 311-320. magiran.com/p2065925
مهدیه قره لر، معصومه شجاعی، حسن محمدزاده، (1398). 'تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربه بیلیارد'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، صص.311-320. magiran.com/p2065925
Mahdiyeh Gharelar, Masumeh Shojaei , Hasan Mohammadzadeh, (2019). 'Practice under Psychological Pressure and Attention Focusing on the Learning Billiard Shot', Development & Motor Learning, 11(37), pp.311-320. magiran.com/p2065925
مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده. "تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربه بیلیارد". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11 ،37 ، 1398، 311-320. magiran.com/p2065925
Mahdiyeh Gharelar; Masumeh Shojaei ; Hasan Mohammadzadeh. "Practice under Psychological Pressure and Attention Focusing on the Learning Billiard Shot", Development & Motor Learning, 11, 37, 2019, 311-320. magiran.com/p2065925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال