ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نظری کاکاوندی، علیرضا صابری کاخکی، حمیدرضا طاهری تربتی، حسن رهبان فرد، (1398). اثر تمرینات کم خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تاکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، 321-342. magiran.com/p2065926
Saeed Nazari Kakavandi, Alireza Saberi Kakhki , Hamidreza Taheri Torbati, Hassan Rohbanfard, (2019). The Effect of Errorless, Errorful and Random Practices on Learning of the Relative Timing of a Selected Motor Task: An Emphasis on Implicit and Explicit Learning Approaches, Development & Motor Learning, 11(37), 321-342. magiran.com/p2065926
سعید نظری کاکاوندی، علیرضا صابری کاخکی، حمیدرضا طاهری تربتی، حسن رهبان فرد، اثر تمرینات کم خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تاکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1398؛ 11(37): 321-342. magiran.com/p2065926
Saeed Nazari Kakavandi, Alireza Saberi Kakhki , Hamidreza Taheri Torbati, Hassan Rohbanfard, The Effect of Errorless, Errorful and Random Practices on Learning of the Relative Timing of a Selected Motor Task: An Emphasis on Implicit and Explicit Learning Approaches, Development & Motor Learning, 2019; 11(37): 321-342. magiran.com/p2065926
سعید نظری کاکاوندی، علیرضا صابری کاخکی، حمیدرضا طاهری تربتی، حسن رهبان فرد، "اثر تمرینات کم خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تاکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 11، شماره 37 (1398): 321-342. magiran.com/p2065926
Saeed Nazari Kakavandi, Alireza Saberi Kakhki , Hamidreza Taheri Torbati, Hassan Rohbanfard, "The Effect of Errorless, Errorful and Random Practices on Learning of the Relative Timing of a Selected Motor Task: An Emphasis on Implicit and Explicit Learning Approaches", Development & Motor Learning 11, no.37 (2019): 321-342. magiran.com/p2065926
سعید نظری کاکاوندی، علیرضا صابری کاخکی، حمیدرضا طاهری تربتی، حسن رهبان فرد، (1398). 'اثر تمرینات کم خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تاکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، صص.321-342. magiran.com/p2065926
Saeed Nazari Kakavandi, Alireza Saberi Kakhki , Hamidreza Taheri Torbati, Hassan Rohbanfard, (2019). 'The Effect of Errorless, Errorful and Random Practices on Learning of the Relative Timing of a Selected Motor Task: An Emphasis on Implicit and Explicit Learning Approaches', Development & Motor Learning, 11(37), pp.321-342. magiran.com/p2065926
سعید نظری کاکاوندی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ حسن رهبان فرد. "اثر تمرینات کم خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تاکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11 ،37 ، 1398، 321-342. magiran.com/p2065926
Saeed Nazari Kakavandi; Alireza Saberi Kakhki ; Hamidreza Taheri Torbati; Hassan Rohbanfard. "The Effect of Errorless, Errorful and Random Practices on Learning of the Relative Timing of a Selected Motor Task: An Emphasis on Implicit and Explicit Learning Approaches", Development & Motor Learning, 11, 37, 2019, 321-342. magiran.com/p2065926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال