ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا دوستان، لیلا فرزاد، اسماعیل صائمی، ملیحه نیکنام، (1398). تاثیر دست برتری و دشواری تکلیف بر پهنای موثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، 343-360. magiran.com/p2065927
Mohammadreza Doustan , Leila Farzad, Esmaeel Saemi, Maliheh Niknam, (2019). The Effect of Handedness and Task Difficulty on Effective Target Width and Temporal Accuracy in Fitts’ Speed-Accuracy Tradeoff Task, Development & Motor Learning, 11(37), 343-360. magiran.com/p2065927
محمدرضا دوستان، لیلا فرزاد، اسماعیل صائمی، ملیحه نیکنام، تاثیر دست برتری و دشواری تکلیف بر پهنای موثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1398؛ 11(37): 343-360. magiran.com/p2065927
Mohammadreza Doustan , Leila Farzad, Esmaeel Saemi, Maliheh Niknam, The Effect of Handedness and Task Difficulty on Effective Target Width and Temporal Accuracy in Fitts’ Speed-Accuracy Tradeoff Task, Development & Motor Learning, 2019; 11(37): 343-360. magiran.com/p2065927
محمدرضا دوستان، لیلا فرزاد، اسماعیل صائمی، ملیحه نیکنام، "تاثیر دست برتری و دشواری تکلیف بر پهنای موثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 11، شماره 37 (1398): 343-360. magiran.com/p2065927
Mohammadreza Doustan , Leila Farzad, Esmaeel Saemi, Maliheh Niknam, "The Effect of Handedness and Task Difficulty on Effective Target Width and Temporal Accuracy in Fitts’ Speed-Accuracy Tradeoff Task", Development & Motor Learning 11, no.37 (2019): 343-360. magiran.com/p2065927
محمدرضا دوستان، لیلا فرزاد، اسماعیل صائمی، ملیحه نیکنام، (1398). 'تاثیر دست برتری و دشواری تکلیف بر پهنای موثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11(37)، صص.343-360. magiran.com/p2065927
Mohammadreza Doustan , Leila Farzad, Esmaeel Saemi, Maliheh Niknam, (2019). 'The Effect of Handedness and Task Difficulty on Effective Target Width and Temporal Accuracy in Fitts’ Speed-Accuracy Tradeoff Task', Development & Motor Learning, 11(37), pp.343-360. magiran.com/p2065927
محمدرضا دوستان؛ لیلا فرزاد؛ اسماعیل صائمی؛ ملیحه نیکنام. "تاثیر دست برتری و دشواری تکلیف بر پهنای موثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 11 ،37 ، 1398، 343-360. magiran.com/p2065927
Mohammadreza Doustan ; Leila Farzad; Esmaeel Saemi; Maliheh Niknam. "The Effect of Handedness and Task Difficulty on Effective Target Width and Temporal Accuracy in Fitts’ Speed-Accuracy Tradeoff Task", Development & Motor Learning, 11, 37, 2019, 343-360. magiran.com/p2065927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال