ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد قادری، کورش نامداری، شبروز قبادی، مژگان شکرالهی، (1398). روابط ساختاری معنا در زندگی، اقدام برای رشد شخصی، جهت گیری زندگی و خرد با اصالت شخصیت دانشجویان، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6(5)، 55-71. magiran.com/p2066035
Farzad Ghaderi, Koroush Namdari, Shabrooz Ghobadi, Mozhgan Shokroolahi, (2019). The structural relationship of meaning in life, personal growth initiative, life orientation and wisdom with authentic personality in students, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(5), 55-71. magiran.com/p2066035
فرزاد قادری، کورش نامداری، شبروز قبادی، مژگان شکرالهی، روابط ساختاری معنا در زندگی، اقدام برای رشد شخصی، جهت گیری زندگی و خرد با اصالت شخصیت دانشجویان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1398؛ 6(5): 55-71. magiran.com/p2066035
Farzad Ghaderi, Koroush Namdari, Shabrooz Ghobadi, Mozhgan Shokroolahi, The structural relationship of meaning in life, personal growth initiative, life orientation and wisdom with authentic personality in students, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 2019; 6(5): 55-71. magiran.com/p2066035
فرزاد قادری، کورش نامداری، شبروز قبادی، مژگان شکرالهی، "روابط ساختاری معنا در زندگی، اقدام برای رشد شخصی، جهت گیری زندگی و خرد با اصالت شخصیت دانشجویان"، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 6، شماره 5 (1398): 55-71. magiran.com/p2066035
Farzad Ghaderi, Koroush Namdari, Shabrooz Ghobadi, Mozhgan Shokroolahi, "The structural relationship of meaning in life, personal growth initiative, life orientation and wisdom with authentic personality in students", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 6, no.5 (2019): 55-71. magiran.com/p2066035
فرزاد قادری، کورش نامداری، شبروز قبادی، مژگان شکرالهی، (1398). 'روابط ساختاری معنا در زندگی، اقدام برای رشد شخصی، جهت گیری زندگی و خرد با اصالت شخصیت دانشجویان'، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6(5)، صص.55-71. magiran.com/p2066035
Farzad Ghaderi, Koroush Namdari, Shabrooz Ghobadi, Mozhgan Shokroolahi, (2019). 'The structural relationship of meaning in life, personal growth initiative, life orientation and wisdom with authentic personality in students', shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(5), pp.55-71. magiran.com/p2066035
فرزاد قادری؛ کورش نامداری؛ شبروز قبادی؛ مژگان شکرالهی. "روابط ساختاری معنا در زندگی، اقدام برای رشد شخصی، جهت گیری زندگی و خرد با اصالت شخصیت دانشجویان". مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6 ،5 ، 1398، 55-71. magiran.com/p2066035
Farzad Ghaderi; Koroush Namdari; Shabrooz Ghobadi; Mozhgan Shokroolahi. "The structural relationship of meaning in life, personal growth initiative, life orientation and wisdom with authentic personality in students", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6, 5, 2019, 55-71. magiran.com/p2066035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال