ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینگ لی، جیانلونگ ژانگ، زینگزیا ژانگ، جینزیو تانگ، منگ لی، لین لین جیانگ، اکسین یو، هونگوی ژو، (1398). جمعیت های باکتریایی موجود در ذرات PM2.5 و PM10 داخل قفس های مرغداری های گوشتی قبل و بعد از گندزدایی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 20(4)، 277-282. magiran.com/p2066095
M. Li , J. Zhang, X. Zhang, J. Tang, L. Jiang, X. Yu, H. Zhu, (2019). Bacterial communities in PM2.5 and PM10 inside the cage broiler houses before and after disinfection, Iranian Journal of Veterinary Research, 20(4), 277-282. magiran.com/p2066095
مینگ لی، جیانلونگ ژانگ، زینگزیا ژانگ، جینزیو تانگ، منگ لی، لین لین جیانگ، اکسین یو، هونگوی ژو، جمعیت های باکتریایی موجود در ذرات PM2.5 و PM10 داخل قفس های مرغداری های گوشتی قبل و بعد از گندزدایی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1398؛ 20(4): 277-282. magiran.com/p2066095
M. Li , J. Zhang, X. Zhang, J. Tang, L. Jiang, X. Yu, H. Zhu, Bacterial communities in PM2.5 and PM10 inside the cage broiler houses before and after disinfection, Iranian Journal of Veterinary Research, 2019; 20(4): 277-282. magiran.com/p2066095
مینگ لی، جیانلونگ ژانگ، زینگزیا ژانگ، جینزیو تانگ، منگ لی، لین لین جیانگ، اکسین یو، هونگوی ژو، "جمعیت های باکتریایی موجود در ذرات PM2.5 و PM10 داخل قفس های مرغداری های گوشتی قبل و بعد از گندزدایی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 20، شماره 4 (1398): 277-282. magiran.com/p2066095
M. Li , J. Zhang, X. Zhang, J. Tang, L. Jiang, X. Yu, H. Zhu, "Bacterial communities in PM2.5 and PM10 inside the cage broiler houses before and after disinfection", Iranian Journal of Veterinary Research 20, no.4 (2019): 277-282. magiran.com/p2066095
مینگ لی، جیانلونگ ژانگ، زینگزیا ژانگ، جینزیو تانگ، منگ لی، لین لین جیانگ، اکسین یو، هونگوی ژو، (1398). 'جمعیت های باکتریایی موجود در ذرات PM2.5 و PM10 داخل قفس های مرغداری های گوشتی قبل و بعد از گندزدایی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 20(4)، صص.277-282. magiran.com/p2066095
M. Li , J. Zhang, X. Zhang, J. Tang, L. Jiang, X. Yu, H. Zhu, (2019). 'Bacterial communities in PM2.5 and PM10 inside the cage broiler houses before and after disinfection', Iranian Journal of Veterinary Research, 20(4), pp.277-282. magiran.com/p2066095
مینگ لی؛ جیانلونگ ژانگ؛ زینگزیا ژانگ؛ جینزیو تانگ؛ منگ لی؛ لین لین جیانگ؛ اکسین یو؛ هونگوی ژو. "جمعیت های باکتریایی موجود در ذرات PM2.5 و PM10 داخل قفس های مرغداری های گوشتی قبل و بعد از گندزدایی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 20 ،4 ، 1398، 277-282. magiran.com/p2066095
M. Li ; J. Zhang; X. Zhang; J. Tang; L. Jiang; X. Yu; H. Zhu. "Bacterial communities in PM2.5 and PM10 inside the cage broiler houses before and after disinfection", Iranian Journal of Veterinary Research, 20, 4, 2019, 277-282. magiran.com/p2066095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال