ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Razie Lori Kenari, Parvin Aziznejadroshan, Mohsen Haghshenas Mojaveri, Karimollah Hajian Tilaki, (2020). Comparing the effect of kangaroo mother care and field massage on serum bilirubin level of term neonates with hyperbilirubinemia under phototherapy in the neonatal ward, Caspian Journal of Internal Medicine, 11(1), 34-40. magiran.com/p2066200
Razie Lori Kenari, Parvin Aziznejadroshan, Mohsen Haghshenas Mojaveri, Karimollah Hajian Tilaki, Comparing the effect of kangaroo mother care and field massage on serum bilirubin level of term neonates with hyperbilirubinemia under phototherapy in the neonatal ward, Caspian Journal of Internal Medicine, 2020; 11(1): 34-40. magiran.com/p2066200
Razie Lori Kenari, Parvin Aziznejadroshan, Mohsen Haghshenas Mojaveri, Karimollah Hajian Tilaki, "Comparing the effect of kangaroo mother care and field massage on serum bilirubin level of term neonates with hyperbilirubinemia under phototherapy in the neonatal ward", Caspian Journal of Internal Medicine 11, no.1 (2020): 34-40. magiran.com/p2066200
Razie Lori Kenari, Parvin Aziznejadroshan, Mohsen Haghshenas Mojaveri, Karimollah Hajian Tilaki, (2020). 'Comparing the effect of kangaroo mother care and field massage on serum bilirubin level of term neonates with hyperbilirubinemia under phototherapy in the neonatal ward', Caspian Journal of Internal Medicine, 11(1), pp.34-40. magiran.com/p2066200
Razie Lori Kenari; Parvin Aziznejadroshan; Mohsen Haghshenas Mojaveri; Karimollah Hajian Tilaki. "Comparing the effect of kangaroo mother care and field massage on serum bilirubin level of term neonates with hyperbilirubinemia under phototherapy in the neonatal ward", Caspian Journal of Internal Medicine, 11, 1, 2020, 34-40. magiran.com/p2066200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال