ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید اصغر موسوی، محمود شیخ فتح الهی، رضا وزیری نژاد، Mohsen رضاییان، (1398). بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(9)، 951-958. magiran.com/p2066322
S. A. Mousavi, M. Sheikh Fathollahi, R. Vaziriynejad, M. Rezaiyan, (2019). Prevalence of Obesity and Overweight in Preschool Children of Rafsanjan City, Iran, in 2018: A Short Report, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(9), 951-958. magiran.com/p2066322
سید اصغر موسوی، محمود شیخ فتح الهی، رضا وزیری نژاد، Mohsen رضاییان، بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1398؛ 18(9): 951-958. magiran.com/p2066322
S. A. Mousavi, M. Sheikh Fathollahi, R. Vaziriynejad, M. Rezaiyan, Prevalence of Obesity and Overweight in Preschool Children of Rafsanjan City, Iran, in 2018: A Short Report, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2019; 18(9): 951-958. magiran.com/p2066322
سید اصغر موسوی، محمود شیخ فتح الهی، رضا وزیری نژاد، Mohsen رضاییان، "بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18، شماره 9 (1398): 951-958. magiran.com/p2066322
S. A. Mousavi, M. Sheikh Fathollahi, R. Vaziriynejad, M. Rezaiyan, "Prevalence of Obesity and Overweight in Preschool Children of Rafsanjan City, Iran, in 2018: A Short Report", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 18, no.9 (2019): 951-958. magiran.com/p2066322
سید اصغر موسوی، محمود شیخ فتح الهی، رضا وزیری نژاد، Mohsen رضاییان، (1398). 'بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(9)، صص.951-958. magiran.com/p2066322
S. A. Mousavi, M. Sheikh Fathollahi, R. Vaziriynejad, M. Rezaiyan, (2019). 'Prevalence of Obesity and Overweight in Preschool Children of Rafsanjan City, Iran, in 2018: A Short Report', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(9), pp.951-958. magiran.com/p2066322
سید اصغر موسوی؛ محمود شیخ فتح الهی؛ رضا وزیری نژاد؛ Mohsen رضاییان. "بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18 ،9 ، 1398، 951-958. magiran.com/p2066322
S. A. Mousavi; M. Sheikh Fathollahi; R. Vaziriynejad; M. Rezaiyan. "Prevalence of Obesity and Overweight in Preschool Children of Rafsanjan City, Iran, in 2018: A Short Report", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18, 9, 2019, 951-958. magiran.com/p2066322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال