ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد اختیاری صادق، محسن ایمانی نائنی، محمد حسن میرزامحمدی، (1398). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، 7-19. magiran.com/p2066335
Mehrdad Ekhtiary Sadegh, Mohsen Imani Naeini, Mohammad Hassan MirzaMohammadi, (2019). The Effect of Life Skills Training Based on the Holy Quran on the Negative Emotions, Life Quality and Life Orientation of Patients with Breast Cancer in Tehran, Journal of Research on Religion & Health, 5(4), 7-19. magiran.com/p2066335
مهرداد اختیاری صادق، محسن ایمانی نائنی، محمد حسن میرزامحمدی، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1398؛ 5(4): 7-19. magiran.com/p2066335
Mehrdad Ekhtiary Sadegh, Mohsen Imani Naeini, Mohammad Hassan MirzaMohammadi, The Effect of Life Skills Training Based on the Holy Quran on the Negative Emotions, Life Quality and Life Orientation of Patients with Breast Cancer in Tehran, Journal of Research on Religion & Health, 2019; 5(4): 7-19. magiran.com/p2066335
مهرداد اختیاری صادق، محسن ایمانی نائنی، محمد حسن میرزامحمدی، "بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران"، مجله پژوهش در دین و سلامت 5، شماره 4 (1398): 7-19. magiran.com/p2066335
Mehrdad Ekhtiary Sadegh, Mohsen Imani Naeini, Mohammad Hassan MirzaMohammadi, "The Effect of Life Skills Training Based on the Holy Quran on the Negative Emotions, Life Quality and Life Orientation of Patients with Breast Cancer in Tehran", Journal of Research on Religion & Health 5, no.4 (2019): 7-19. magiran.com/p2066335
مهرداد اختیاری صادق، محسن ایمانی نائنی، محمد حسن میرزامحمدی، (1398). 'بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، صص.7-19. magiran.com/p2066335
Mehrdad Ekhtiary Sadegh, Mohsen Imani Naeini, Mohammad Hassan MirzaMohammadi, (2019). 'The Effect of Life Skills Training Based on the Holy Quran on the Negative Emotions, Life Quality and Life Orientation of Patients with Breast Cancer in Tehran', Journal of Research on Religion & Health, 5(4), pp.7-19. magiran.com/p2066335
مهرداد اختیاری صادق؛ محسن ایمانی نائنی؛ محمد حسن میرزامحمدی. "بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران". مجله پژوهش در دین و سلامت، 5 ،4 ، 1398، 7-19. magiran.com/p2066335
Mehrdad Ekhtiary Sadegh; Mohsen Imani Naeini; Mohammad Hassan MirzaMohammadi. "The Effect of Life Skills Training Based on the Holy Quran on the Negative Emotions, Life Quality and Life Orientation of Patients with Breast Cancer in Tehran", Journal of Research on Religion & Health, 5, 4, 2019, 7-19. magiran.com/p2066335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال