ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، آرزو مجرد، معصومه پیرقلی کیوی، (1398). مقایسه ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، 73-87. magiran.com/p2066340
Esmaeil Sadri Damirchi, Arezoo Mojarrad, Masoomeh Pirgholi Kivi, (2019). A Comparison of the Locus of Control, Unreasonable Beliefs and Religious Orientation in Divorce and Ordinary Women in Ardabil in 2016, Journal of Research on Religion & Health, 5(4), 73-87. magiran.com/p2066340
اسماعیل صدری دمیرچی، آرزو مجرد، معصومه پیرقلی کیوی، مقایسه ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1398؛ 5(4): 73-87. magiran.com/p2066340
Esmaeil Sadri Damirchi, Arezoo Mojarrad, Masoomeh Pirgholi Kivi, A Comparison of the Locus of Control, Unreasonable Beliefs and Religious Orientation in Divorce and Ordinary Women in Ardabil in 2016, Journal of Research on Religion & Health, 2019; 5(4): 73-87. magiran.com/p2066340
اسماعیل صدری دمیرچی، آرزو مجرد، معصومه پیرقلی کیوی، "مقایسه ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395"، مجله پژوهش در دین و سلامت 5، شماره 4 (1398): 73-87. magiran.com/p2066340
Esmaeil Sadri Damirchi, Arezoo Mojarrad, Masoomeh Pirgholi Kivi, "A Comparison of the Locus of Control, Unreasonable Beliefs and Religious Orientation in Divorce and Ordinary Women in Ardabil in 2016", Journal of Research on Religion & Health 5, no.4 (2019): 73-87. magiran.com/p2066340
اسماعیل صدری دمیرچی، آرزو مجرد، معصومه پیرقلی کیوی، (1398). 'مقایسه ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، صص.73-87. magiran.com/p2066340
Esmaeil Sadri Damirchi, Arezoo Mojarrad, Masoomeh Pirgholi Kivi, (2019). 'A Comparison of the Locus of Control, Unreasonable Beliefs and Religious Orientation in Divorce and Ordinary Women in Ardabil in 2016', Journal of Research on Religion & Health, 5(4), pp.73-87. magiran.com/p2066340
اسماعیل صدری دمیرچی؛ آرزو مجرد؛ معصومه پیرقلی کیوی. "مقایسه ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395". مجله پژوهش در دین و سلامت، 5 ،4 ، 1398، 73-87. magiran.com/p2066340
Esmaeil Sadri Damirchi; Arezoo Mojarrad; Masoomeh Pirgholi Kivi. "A Comparison of the Locus of Control, Unreasonable Beliefs and Religious Orientation in Divorce and Ordinary Women in Ardabil in 2016", Journal of Research on Religion & Health, 5, 4, 2019, 73-87. magiran.com/p2066340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال