ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثارالله شجاعی، صدیقه سادات طوافیان، جان وگنر، احمدرضا جمشیدی، علی محمدی ولدانی، (1398). ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی پرسش نامه ی 18 سوالی معنویت در کار، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، 114-126. magiran.com/p2066343
Sarallah Shojaei, Sedigheh Sadat Tavafian, Joan Wagner, Ahmad Reza Jamshidi, AliMohammadi Valadani, (2019). An Intercultural Translation and Psychometric Analysis of 18-item Spirituality at Work Questionnaire, Journal of Research on Religion & Health, 5(4), 114-126. magiran.com/p2066343
ثارالله شجاعی، صدیقه سادات طوافیان، جان وگنر، احمدرضا جمشیدی، علی محمدی ولدانی، ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی پرسش نامه ی 18 سوالی معنویت در کار. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1398؛ 5(4): 114-126. magiran.com/p2066343
Sarallah Shojaei, Sedigheh Sadat Tavafian, Joan Wagner, Ahmad Reza Jamshidi, AliMohammadi Valadani, An Intercultural Translation and Psychometric Analysis of 18-item Spirituality at Work Questionnaire, Journal of Research on Religion & Health, 2019; 5(4): 114-126. magiran.com/p2066343
ثارالله شجاعی، صدیقه سادات طوافیان، جان وگنر، احمدرضا جمشیدی، علی محمدی ولدانی، "ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی پرسش نامه ی 18 سوالی معنویت در کار"، مجله پژوهش در دین و سلامت 5، شماره 4 (1398): 114-126. magiran.com/p2066343
Sarallah Shojaei, Sedigheh Sadat Tavafian, Joan Wagner, Ahmad Reza Jamshidi, AliMohammadi Valadani, "An Intercultural Translation and Psychometric Analysis of 18-item Spirituality at Work Questionnaire", Journal of Research on Religion & Health 5, no.4 (2019): 114-126. magiran.com/p2066343
ثارالله شجاعی، صدیقه سادات طوافیان، جان وگنر، احمدرضا جمشیدی، علی محمدی ولدانی، (1398). 'ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی پرسش نامه ی 18 سوالی معنویت در کار'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، صص.114-126. magiran.com/p2066343
Sarallah Shojaei, Sedigheh Sadat Tavafian, Joan Wagner, Ahmad Reza Jamshidi, AliMohammadi Valadani, (2019). 'An Intercultural Translation and Psychometric Analysis of 18-item Spirituality at Work Questionnaire', Journal of Research on Religion & Health, 5(4), pp.114-126. magiran.com/p2066343
ثارالله شجاعی؛ صدیقه سادات طوافیان؛ جان وگنر؛ احمدرضا جمشیدی؛ علی محمدی ولدانی. "ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی پرسش نامه ی 18 سوالی معنویت در کار". مجله پژوهش در دین و سلامت، 5 ،4 ، 1398، 114-126. magiran.com/p2066343
Sarallah Shojaei; Sedigheh Sadat Tavafian; Joan Wagner; Ahmad Reza Jamshidi; AliMohammadi Valadani. "An Intercultural Translation and Psychometric Analysis of 18-item Spirituality at Work Questionnaire", Journal of Research on Religion & Health, 5, 4, 2019, 114-126. magiran.com/p2066343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال