ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا بتولی، فاطمه فهیم نیا، فخرالسادات میرحسینی، نادر نقشینه، (1398). طراحی مدل مفهومی خودآموز آنلاین بازی وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(1)، 107-140. magiran.com/p2066538
Zahra Batooli, Fatemeh Fahimnia, Fakhralsadat Mirhosseini, (2019). Designing a Framework for Information Literacy Gamified Online Tutorial Based on Self-Determination Theory, Information Sciences & Technology, 35(1), 107-140. magiran.com/p2066538
زهرا بتولی، فاطمه فهیم نیا، فخرالسادات میرحسینی، نادر نقشینه، طراحی مدل مفهومی خودآموز آنلاین بازی وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1398؛ 35(1): 107-140. magiran.com/p2066538
Zahra Batooli, Fatemeh Fahimnia, Fakhralsadat Mirhosseini, Designing a Framework for Information Literacy Gamified Online Tutorial Based on Self-Determination Theory, Information Sciences & Technology, 2019; 35(1): 107-140. magiran.com/p2066538
زهرا بتولی، فاطمه فهیم نیا، فخرالسادات میرحسینی، نادر نقشینه، "طراحی مدل مفهومی خودآموز آنلاین بازی وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 1 (1398): 107-140. magiran.com/p2066538
Zahra Batooli, Fatemeh Fahimnia, Fakhralsadat Mirhosseini, "Designing a Framework for Information Literacy Gamified Online Tutorial Based on Self-Determination Theory", Information Sciences & Technology 35, no.1 (2019): 107-140. magiran.com/p2066538
زهرا بتولی، فاطمه فهیم نیا، فخرالسادات میرحسینی، نادر نقشینه، (1398). 'طراحی مدل مفهومی خودآموز آنلاین بازی وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(1)، صص.107-140. magiran.com/p2066538
Zahra Batooli, Fatemeh Fahimnia, Fakhralsadat Mirhosseini, (2019). 'Designing a Framework for Information Literacy Gamified Online Tutorial Based on Self-Determination Theory', Information Sciences & Technology, 35(1), pp.107-140. magiran.com/p2066538
زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ فخرالسادات میرحسینی؛ نادر نقشینه. "طراحی مدل مفهومی خودآموز آنلاین بازی وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،1 ، 1398، 107-140. magiran.com/p2066538
Zahra Batooli; Fatemeh Fahimnia; Fakhralsadat Mirhosseini. "Designing a Framework for Information Literacy Gamified Online Tutorial Based on Self-Determination Theory", Information Sciences & Technology, 35, 1, 2019, 107-140. magiran.com/p2066538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال