ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معین مهدی پور میرمحله، بابک نوروزی، (1398). ارزیابی نانو وب های کربنی تولید شده با روش الکتروریسی بدون سوزن و متداول باپیش ماده نانوالیاف پلی آکریلو نیتریل- نانو لوله کربنی چند دیواره، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 8(31)، 2212-2227. magiran.com/p2066544
Moein Mehdipour Mirmahale, Babak Noroozi , (2020). Evaluation of Carbon Nano Webs produced by Needleless and Conventional Electro-spun PAN-MWCNT Nanofibers Precursor, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 8(31), 2212-2227. magiran.com/p2066544
معین مهدی پور میرمحله، بابک نوروزی، ارزیابی نانو وب های کربنی تولید شده با روش الکتروریسی بدون سوزن و متداول باپیش ماده نانوالیاف پلی آکریلو نیتریل- نانو لوله کربنی چند دیواره. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1398؛ 8(31): 2212-2227. magiran.com/p2066544
Moein Mehdipour Mirmahale, Babak Noroozi , Evaluation of Carbon Nano Webs produced by Needleless and Conventional Electro-spun PAN-MWCNT Nanofibers Precursor, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2020; 8(31): 2212-2227. magiran.com/p2066544
معین مهدی پور میرمحله، بابک نوروزی، "ارزیابی نانو وب های کربنی تولید شده با روش الکتروریسی بدون سوزن و متداول باپیش ماده نانوالیاف پلی آکریلو نیتریل- نانو لوله کربنی چند دیواره"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 8، شماره 31 (1398): 2212-2227. magiran.com/p2066544
Moein Mehdipour Mirmahale, Babak Noroozi , "Evaluation of Carbon Nano Webs produced by Needleless and Conventional Electro-spun PAN-MWCNT Nanofibers Precursor", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 8, no.31 (2020): 2212-2227. magiran.com/p2066544
معین مهدی پور میرمحله، بابک نوروزی، (1398). 'ارزیابی نانو وب های کربنی تولید شده با روش الکتروریسی بدون سوزن و متداول باپیش ماده نانوالیاف پلی آکریلو نیتریل- نانو لوله کربنی چند دیواره'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 8(31)، صص.2212-2227. magiran.com/p2066544
Moein Mehdipour Mirmahale, Babak Noroozi , (2020). 'Evaluation of Carbon Nano Webs produced by Needleless and Conventional Electro-spun PAN-MWCNT Nanofibers Precursor', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 8(31), pp.2212-2227. magiran.com/p2066544
معین مهدی پور میرمحله؛ بابک نوروزی. "ارزیابی نانو وب های کربنی تولید شده با روش الکتروریسی بدون سوزن و متداول باپیش ماده نانوالیاف پلی آکریلو نیتریل- نانو لوله کربنی چند دیواره". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 8 ،31 ، 1398، 2212-2227. magiran.com/p2066544
Moein Mehdipour Mirmahale; Babak Noroozi . "Evaluation of Carbon Nano Webs produced by Needleless and Conventional Electro-spun PAN-MWCNT Nanofibers Precursor", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 8, 31, 2020, 2212-2227. magiran.com/p2066544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال