ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارغوان نوروزیان کرمانی، مرتضی زند رحیمی، هادی ابراهیمی فر، (1398). تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 8(31)، 2258-2268. magiran.com/p2066548
Arghavan Noruziyan Kermani, Morteza Zandrahimi , Hadi Ebrahimifar, (2020). Effect of current density on microstructure and corrosion behavior of Co-P-nano-Al2O3 composite coating, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 8(31), 2258-2268. magiran.com/p2066548
ارغوان نوروزیان کرمانی، مرتضی زند رحیمی، هادی ابراهیمی فر، تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1398؛ 8(31): 2258-2268. magiran.com/p2066548
Arghavan Noruziyan Kermani, Morteza Zandrahimi , Hadi Ebrahimifar, Effect of current density on microstructure and corrosion behavior of Co-P-nano-Al2O3 composite coating, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2020; 8(31): 2258-2268. magiran.com/p2066548
ارغوان نوروزیان کرمانی، مرتضی زند رحیمی، هادی ابراهیمی فر، "تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 8، شماره 31 (1398): 2258-2268. magiran.com/p2066548
Arghavan Noruziyan Kermani, Morteza Zandrahimi , Hadi Ebrahimifar, "Effect of current density on microstructure and corrosion behavior of Co-P-nano-Al2O3 composite coating", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 8, no.31 (2020): 2258-2268. magiran.com/p2066548
ارغوان نوروزیان کرمانی، مرتضی زند رحیمی، هادی ابراهیمی فر، (1398). 'تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 8(31)، صص.2258-2268. magiran.com/p2066548
Arghavan Noruziyan Kermani, Morteza Zandrahimi , Hadi Ebrahimifar, (2020). 'Effect of current density on microstructure and corrosion behavior of Co-P-nano-Al2O3 composite coating', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 8(31), pp.2258-2268. magiran.com/p2066548
ارغوان نوروزیان کرمانی؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر. "تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 8 ،31 ، 1398، 2258-2268. magiran.com/p2066548
Arghavan Noruziyan Kermani; Morteza Zandrahimi ; Hadi Ebrahimifar. "Effect of current density on microstructure and corrosion behavior of Co-P-nano-Al2O3 composite coating", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 8, 31, 2020, 2258-2268. magiran.com/p2066548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال