ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر ترک زاده، فاطمه عبدشریفی، عباس عباسی، قاسم سلیمی، (1398). مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: دلالت های کاربردی در مدیریت موسسات آموزش پزشکی، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11(3)، 71-83. magiran.com/p2066571
J Torkzadeh, F Abdesharifi, A Abasi, Gh Salimi, (2019). Organizational Environment Management in Higher Education Institutions with Complex Adaptive System Approach: Practical Implications in the Management of Medical Education Institutions, Research IN Medical Education , 11(3), 71-83. magiran.com/p2066571
جعفر ترک زاده، فاطمه عبدشریفی، عباس عباسی، قاسم سلیمی، مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: دلالت های کاربردی در مدیریت موسسات آموزش پزشکی. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 1398؛ 11(3): 71-83. magiran.com/p2066571
J Torkzadeh, F Abdesharifi, A Abasi, Gh Salimi, Organizational Environment Management in Higher Education Institutions with Complex Adaptive System Approach: Practical Implications in the Management of Medical Education Institutions, Research IN Medical Education , 2019; 11(3): 71-83. magiran.com/p2066571
جعفر ترک زاده، فاطمه عبدشریفی، عباس عباسی، قاسم سلیمی، "مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: دلالت های کاربردی در مدیریت موسسات آموزش پزشکی"، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی 11، شماره 3 (1398): 71-83. magiran.com/p2066571
J Torkzadeh, F Abdesharifi, A Abasi, Gh Salimi, "Organizational Environment Management in Higher Education Institutions with Complex Adaptive System Approach: Practical Implications in the Management of Medical Education Institutions", Research IN Medical Education 11, no.3 (2019): 71-83. magiran.com/p2066571
جعفر ترک زاده، فاطمه عبدشریفی، عباس عباسی، قاسم سلیمی، (1398). 'مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: دلالت های کاربردی در مدیریت موسسات آموزش پزشکی'، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11(3)، صص.71-83. magiran.com/p2066571
J Torkzadeh, F Abdesharifi, A Abasi, Gh Salimi, (2019). 'Organizational Environment Management in Higher Education Institutions with Complex Adaptive System Approach: Practical Implications in the Management of Medical Education Institutions', Research IN Medical Education , 11(3), pp.71-83. magiran.com/p2066571
جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی؛ عباس عباسی؛ قاسم سلیمی. "مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: دلالت های کاربردی در مدیریت موسسات آموزش پزشکی". مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11 ،3 ، 1398، 71-83. magiran.com/p2066571
J Torkzadeh; F Abdesharifi; A Abasi; Gh Salimi. "Organizational Environment Management in Higher Education Institutions with Complex Adaptive System Approach: Practical Implications in the Management of Medical Education Institutions", Research IN Medical Education , 11, 3, 2019, 71-83. magiran.com/p2066571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال