ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه معتمدی محمدآبادی، الهام عظیمی، رضاعلی نوروزی، (1398). تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی با تاکید بر نظریه لیپمن، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(63)، 93-107. magiran.com/p2066618
Marziyeh Motamedi Mohammadabadi, Elham Azimi, Reza Ali Nowrozi , (2019). Content Analysis of Farsi Elementary School Reading Textbooks Based on Philosophical Thought Criterions on Lippman's theory, Curriculum Planning, 16(63), 93-107. magiran.com/p2066618
مرضیه معتمدی محمدآبادی، الهام عظیمی، رضاعلی نوروزی، تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی با تاکید بر نظریه لیپمن. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(63): 93-107. magiran.com/p2066618
Marziyeh Motamedi Mohammadabadi, Elham Azimi, Reza Ali Nowrozi , Content Analysis of Farsi Elementary School Reading Textbooks Based on Philosophical Thought Criterions on Lippman's theory, Curriculum Planning, 2019; 16(63): 93-107. magiran.com/p2066618
مرضیه معتمدی محمدآبادی، الهام عظیمی، رضاعلی نوروزی، "تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی با تاکید بر نظریه لیپمن"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 63 (1398): 93-107. magiran.com/p2066618
Marziyeh Motamedi Mohammadabadi, Elham Azimi, Reza Ali Nowrozi , "Content Analysis of Farsi Elementary School Reading Textbooks Based on Philosophical Thought Criterions on Lippman's theory", Curriculum Planning 16, no.63 (2019): 93-107. magiran.com/p2066618
مرضیه معتمدی محمدآبادی، الهام عظیمی، رضاعلی نوروزی، (1398). 'تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی با تاکید بر نظریه لیپمن'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(63)، صص.93-107. magiran.com/p2066618
Marziyeh Motamedi Mohammadabadi, Elham Azimi, Reza Ali Nowrozi , (2019). 'Content Analysis of Farsi Elementary School Reading Textbooks Based on Philosophical Thought Criterions on Lippman's theory', Curriculum Planning, 16(63), pp.93-107. magiran.com/p2066618
مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ الهام عظیمی؛ رضاعلی نوروزی. "تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی با تاکید بر نظریه لیپمن". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،63 ، 1398، 93-107. magiran.com/p2066618
Marziyeh Motamedi Mohammadabadi; Elham Azimi; Reza Ali Nowrozi . "Content Analysis of Farsi Elementary School Reading Textbooks Based on Philosophical Thought Criterions on Lippman's theory", Curriculum Planning, 16, 63, 2019, 93-107. magiran.com/p2066618
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال