ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حلیمه مصری، ادریس اسلامی، کمال آفانی، (1398). بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب های درسی «بخوانیم» دوره ابتدایی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(63)، 108-121. magiran.com/p2066619
Halime Mesri, Edris Islami , Kamal Afani, (2019). Investigation of the Status of critical thinking in storical Literature of reading textbooks in elementary period, Curriculum Planning, 16(63), 108-121. magiran.com/p2066619
حلیمه مصری، ادریس اسلامی، کمال آفانی، بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب های درسی «بخوانیم» دوره ابتدایی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(63): 108-121. magiran.com/p2066619
Halime Mesri, Edris Islami , Kamal Afani, Investigation of the Status of critical thinking in storical Literature of reading textbooks in elementary period, Curriculum Planning, 2019; 16(63): 108-121. magiran.com/p2066619
حلیمه مصری، ادریس اسلامی، کمال آفانی، "بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب های درسی «بخوانیم» دوره ابتدایی"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 63 (1398): 108-121. magiran.com/p2066619
Halime Mesri, Edris Islami , Kamal Afani, "Investigation of the Status of critical thinking in storical Literature of reading textbooks in elementary period", Curriculum Planning 16, no.63 (2019): 108-121. magiran.com/p2066619
حلیمه مصری، ادریس اسلامی، کمال آفانی، (1398). 'بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب های درسی «بخوانیم» دوره ابتدایی'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(63)، صص.108-121. magiran.com/p2066619
Halime Mesri, Edris Islami , Kamal Afani, (2019). 'Investigation of the Status of critical thinking in storical Literature of reading textbooks in elementary period', Curriculum Planning, 16(63), pp.108-121. magiran.com/p2066619
حلیمه مصری؛ ادریس اسلامی؛ کمال آفانی. "بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب های درسی «بخوانیم» دوره ابتدایی". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،63 ، 1398، 108-121. magiran.com/p2066619
Halime Mesri; Edris Islami ; Kamal Afani. "Investigation of the Status of critical thinking in storical Literature of reading textbooks in elementary period", Curriculum Planning, 16, 63, 2019, 108-121. magiran.com/p2066619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال