ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماه آزادیان بجنوردی، سعید بختیارپور، بهنام مکوندی، پروین احتشام زاده، (1398). بررسی نقش میانجی گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(40)، 113-132. magiran.com/p2066665
Mah Azadian Bojnordi, Saeed Bakhtiarpour , Behnam Makvandi, Parvin Ahteshamzadeh, (2019). Considering the Mediating Role of Academic Achievement Anxiety in Relationship between parental psychological control and academic engagement in Applicants for university entry, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(40), 113-132. magiran.com/p2066665
ماه آزادیان بجنوردی، سعید بختیارپور، بهنام مکوندی، پروین احتشام زاده، بررسی نقش میانجی گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1398؛ 10(40): 113-132. magiran.com/p2066665
Mah Azadian Bojnordi, Saeed Bakhtiarpour , Behnam Makvandi, Parvin Ahteshamzadeh, Considering the Mediating Role of Academic Achievement Anxiety in Relationship between parental psychological control and academic engagement in Applicants for university entry, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2019; 10(40): 113-132. magiran.com/p2066665
ماه آزادیان بجنوردی، سعید بختیارپور، بهنام مکوندی، پروین احتشام زاده، "بررسی نقش میانجی گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 10، شماره 40 (1398): 113-132. magiran.com/p2066665
Mah Azadian Bojnordi, Saeed Bakhtiarpour , Behnam Makvandi, Parvin Ahteshamzadeh, "Considering the Mediating Role of Academic Achievement Anxiety in Relationship between parental psychological control and academic engagement in Applicants for university entry", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 10, no.40 (2019): 113-132. magiran.com/p2066665
ماه آزادیان بجنوردی، سعید بختیارپور، بهنام مکوندی، پروین احتشام زاده، (1398). 'بررسی نقش میانجی گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(40)، صص.113-132. magiran.com/p2066665
Mah Azadian Bojnordi, Saeed Bakhtiarpour , Behnam Makvandi, Parvin Ahteshamzadeh, (2019). 'Considering the Mediating Role of Academic Achievement Anxiety in Relationship between parental psychological control and academic engagement in Applicants for university entry', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(40), pp.113-132. magiran.com/p2066665
ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده. "بررسی نقش میانجی گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10 ،40 ، 1398، 113-132. magiran.com/p2066665
Mah Azadian Bojnordi; Saeed Bakhtiarpour ; Behnam Makvandi; Parvin Ahteshamzadeh. "Considering the Mediating Role of Academic Achievement Anxiety in Relationship between parental psychological control and academic engagement in Applicants for university entry", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10, 40, 2019, 113-132. magiran.com/p2066665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال