ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نارنجی ثانی، خسرو قزوینیان، قاسم شبانی، جلال قره مشک غراوی، (1393). تاثیراکسی توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید مثلی، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 6(2)، 111-116. magiran.com/p2066744
Reza Narenji Sani , Khosro Ghazvinian, Ghasem Shabani, Jalal Ghae Mashk Gharavi, (2014). Effects of Oxytocin on Semen quality of Zel Rams in nonbreeding seasen, Journal of Veterinary Laboratory Research, 6(2), 111-116. magiran.com/p2066744
رضا نارنجی ثانی، خسرو قزوینیان، قاسم شبانی، جلال قره مشک غراوی، تاثیراکسی توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید مثلی. مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 1393؛ 6(2): 111-116. magiran.com/p2066744
Reza Narenji Sani , Khosro Ghazvinian, Ghasem Shabani, Jalal Ghae Mashk Gharavi, Effects of Oxytocin on Semen quality of Zel Rams in nonbreeding seasen, Journal of Veterinary Laboratory Research, 2014; 6(2): 111-116. magiran.com/p2066744
رضا نارنجی ثانی، خسرو قزوینیان، قاسم شبانی، جلال قره مشک غراوی، "تاثیراکسی توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید مثلی"، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 6، شماره 2 (1393): 111-116. magiran.com/p2066744
Reza Narenji Sani , Khosro Ghazvinian, Ghasem Shabani, Jalal Ghae Mashk Gharavi, "Effects of Oxytocin on Semen quality of Zel Rams in nonbreeding seasen", Journal of Veterinary Laboratory Research 6, no.2 (2014): 111-116. magiran.com/p2066744
رضا نارنجی ثانی، خسرو قزوینیان، قاسم شبانی، جلال قره مشک غراوی، (1393). 'تاثیراکسی توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید مثلی'، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 6(2)، صص.111-116. magiran.com/p2066744
Reza Narenji Sani , Khosro Ghazvinian, Ghasem Shabani, Jalal Ghae Mashk Gharavi, (2014). 'Effects of Oxytocin on Semen quality of Zel Rams in nonbreeding seasen', Journal of Veterinary Laboratory Research, 6(2), pp.111-116. magiran.com/p2066744
رضا نارنجی ثانی؛ خسرو قزوینیان؛ قاسم شبانی؛ جلال قره مشک غراوی. "تاثیراکسی توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید مثلی". مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 6 ،2 ، 1393، 111-116. magiran.com/p2066744
Reza Narenji Sani ; Khosro Ghazvinian; Ghasem Shabani; Jalal Ghae Mashk Gharavi. "Effects of Oxytocin on Semen quality of Zel Rams in nonbreeding seasen", Journal of Veterinary Laboratory Research, 6, 2, 2014, 111-116. magiran.com/p2066744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال