ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نارنجی ثانی، جلال قره مشک غراوی، ملیکا معزی فر، (1393). تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید مثلی، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 6(2)، 135-141. magiran.com/p2066747
Reza Narenji Sani , Jalal Ghare Mashk Gharavi, Melika Moezifar, (2014). Effects of equine corionic gonadotropin on the semen characteristics of Zel Rams in nonbreeding season, Journal of Veterinary Laboratory Research, 6(2), 135-141. magiran.com/p2066747
رضا نارنجی ثانی، جلال قره مشک غراوی، ملیکا معزی فر، تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید مثلی. مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 1393؛ 6(2): 135-141. magiran.com/p2066747
Reza Narenji Sani , Jalal Ghare Mashk Gharavi, Melika Moezifar, Effects of equine corionic gonadotropin on the semen characteristics of Zel Rams in nonbreeding season, Journal of Veterinary Laboratory Research, 2014; 6(2): 135-141. magiran.com/p2066747
رضا نارنجی ثانی، جلال قره مشک غراوی، ملیکا معزی فر، "تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید مثلی"، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 6، شماره 2 (1393): 135-141. magiran.com/p2066747
Reza Narenji Sani , Jalal Ghare Mashk Gharavi, Melika Moezifar, "Effects of equine corionic gonadotropin on the semen characteristics of Zel Rams in nonbreeding season", Journal of Veterinary Laboratory Research 6, no.2 (2014): 135-141. magiran.com/p2066747
رضا نارنجی ثانی، جلال قره مشک غراوی، ملیکا معزی فر، (1393). 'تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید مثلی'، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 6(2)، صص.135-141. magiran.com/p2066747
Reza Narenji Sani , Jalal Ghare Mashk Gharavi, Melika Moezifar, (2014). 'Effects of equine corionic gonadotropin on the semen characteristics of Zel Rams in nonbreeding season', Journal of Veterinary Laboratory Research, 6(2), pp.135-141. magiran.com/p2066747
رضا نارنجی ثانی؛ جلال قره مشک غراوی؛ ملیکا معزی فر. "تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید مثلی". مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 6 ،2 ، 1393، 135-141. magiran.com/p2066747
Reza Narenji Sani ; Jalal Ghare Mashk Gharavi; Melika Moezifar. "Effects of equine corionic gonadotropin on the semen characteristics of Zel Rams in nonbreeding season", Journal of Veterinary Laboratory Research, 6, 2, 2014, 135-141. magiran.com/p2066747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال