ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، علی رضایی شریف، قدرت الله کولایی، (1398). مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(3)، 1-24. magiran.com/p2066887
Adel Zahed Babelan, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaeisharif, Ghodratollah Koulaei, (2019). Modeling the role of school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(3), 1-24. magiran.com/p2066887
عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، علی رضایی شریف، قدرت الله کولایی، مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1398؛ 10(3): 1-24. magiran.com/p2066887
Adel Zahed Babelan, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaeisharif, Ghodratollah Koulaei, Modeling the role of school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 2019; 10(3): 1-24. magiran.com/p2066887
عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، علی رضایی شریف، قدرت الله کولایی، "مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 10، شماره 3 (1398): 1-24. magiran.com/p2066887
Adel Zahed Babelan, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaeisharif, Ghodratollah Koulaei, "Modeling the role of school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture", Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration 10, no.3 (2019): 1-24. magiran.com/p2066887
عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، علی رضایی شریف، قدرت الله کولایی، (1398). 'مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان'، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(3)، صص.1-24. magiran.com/p2066887
Adel Zahed Babelan, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaeisharif, Ghodratollah Koulaei, (2019). 'Modeling the role of school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture', Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(3), pp.1-24. magiran.com/p2066887
عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف؛ قدرت الله کولایی. "مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان". فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10 ،3 ، 1398، 1-24. magiran.com/p2066887
Adel Zahed Babelan; Mahdi Moeinikia; Ali Rezaeisharif; Ghodratollah Koulaei. "Modeling the role of school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture", Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 10, 3, 2019, 1-24. magiran.com/p2066887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال