ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسینایی، مارال مشرقی، (1398). تاثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی حرکتی، فصلنامه روان شناسی و دین، 12(48)، 53-68. magiran.com/p2066952
Ali Hosseinaei, Maral Mashreghi, (2019). The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children, Ravanshenasi Va Din, 12(48), 53-68. magiran.com/p2066952
علی حسینایی، مارال مشرقی، تاثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی حرکتی. فصلنامه روان شناسی و دین، 1398؛ 12(48): 53-68. magiran.com/p2066952
Ali Hosseinaei, Maral Mashreghi, The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children, Ravanshenasi Va Din, 2019; 12(48): 53-68. magiran.com/p2066952
علی حسینایی، مارال مشرقی، "تاثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی حرکتی"، فصلنامه روان شناسی و دین 12، شماره 48 (1398): 53-68. magiran.com/p2066952
Ali Hosseinaei, Maral Mashreghi, "The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children", Ravanshenasi Va Din 12, no.48 (2019): 53-68. magiran.com/p2066952
علی حسینایی، مارال مشرقی، (1398). 'تاثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی حرکتی'، فصلنامه روان شناسی و دین، 12(48)، صص.53-68. magiran.com/p2066952
Ali Hosseinaei, Maral Mashreghi, (2019). 'The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children', Ravanshenasi Va Din, 12(48), pp.53-68. magiran.com/p2066952
علی حسینایی؛ مارال مشرقی. "تاثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی حرکتی". فصلنامه روان شناسی و دین، 12 ،48 ، 1398، 53-68. magiran.com/p2066952
Ali Hosseinaei; Maral Mashreghi. "The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children", Ravanshenasi Va Din, 12, 48, 2019, 53-68. magiran.com/p2066952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال