ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا شیخیان، سهیلا میسمی بناب، (1398). تاثیر قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهای مقابله ای شناختی / رفتاری در بیماران همودیالیزی، فصلنامه روان شناسی و دین، 12(48)، 43-52. magiran.com/p2066953
Mohammad Reza Sheikhiyan, Soheyla MasimiBonab, (2019). The Effect of Quran Reading on Anxiety and Cognitive-Behavioral Coping Strategies in Hemodialysis Patients, Ravanshenasi Va Din, 12(48), 43-52. magiran.com/p2066953
محمدرضا شیخیان، سهیلا میسمی بناب، تاثیر قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهای مقابله ای شناختی / رفتاری در بیماران همودیالیزی. فصلنامه روان شناسی و دین، 1398؛ 12(48): 43-52. magiran.com/p2066953
Mohammad Reza Sheikhiyan, Soheyla MasimiBonab, The Effect of Quran Reading on Anxiety and Cognitive-Behavioral Coping Strategies in Hemodialysis Patients, Ravanshenasi Va Din, 2019; 12(48): 43-52. magiran.com/p2066953
محمدرضا شیخیان، سهیلا میسمی بناب، "تاثیر قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهای مقابله ای شناختی / رفتاری در بیماران همودیالیزی"، فصلنامه روان شناسی و دین 12، شماره 48 (1398): 43-52. magiran.com/p2066953
Mohammad Reza Sheikhiyan, Soheyla MasimiBonab, "The Effect of Quran Reading on Anxiety and Cognitive-Behavioral Coping Strategies in Hemodialysis Patients", Ravanshenasi Va Din 12, no.48 (2019): 43-52. magiran.com/p2066953
محمدرضا شیخیان، سهیلا میسمی بناب، (1398). 'تاثیر قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهای مقابله ای شناختی / رفتاری در بیماران همودیالیزی'، فصلنامه روان شناسی و دین، 12(48)، صص.43-52. magiran.com/p2066953
Mohammad Reza Sheikhiyan, Soheyla MasimiBonab, (2019). 'The Effect of Quran Reading on Anxiety and Cognitive-Behavioral Coping Strategies in Hemodialysis Patients', Ravanshenasi Va Din, 12(48), pp.43-52. magiran.com/p2066953
محمدرضا شیخیان؛ سهیلا میسمی بناب. "تاثیر قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهای مقابله ای شناختی / رفتاری در بیماران همودیالیزی". فصلنامه روان شناسی و دین، 12 ،48 ، 1398، 43-52. magiran.com/p2066953
Mohammad Reza Sheikhiyan; Soheyla MasimiBonab. "The Effect of Quran Reading on Anxiety and Cognitive-Behavioral Coping Strategies in Hemodialysis Patients", Ravanshenasi Va Din, 12, 48, 2019, 43-52. magiran.com/p2066953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال