ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه کاملی، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیرحسین پیشگویی، (1398). بررسی تاثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(3)، 213-220. magiran.com/p2067057
Kameli. S, Aliyari. Sh, H. Habibi., Pishgooie. SAH, (2019). The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study, Journal of Military Caring Sciences, 6(3), 213-220. magiran.com/p2067057
سمیه کاملی، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیرحسین پیشگویی، بررسی تاثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(3): 213-220. magiran.com/p2067057
Kameli. S, Aliyari. Sh, H. Habibi., Pishgooie. SAH, The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 6(3): 213-220. magiran.com/p2067057
سمیه کاملی، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیرحسین پیشگویی، "بررسی تاثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 3 (1398): 213-220. magiran.com/p2067057
Kameli. S, Aliyari. Sh, H. Habibi., Pishgooie. SAH, "The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study", Journal of Military Caring Sciences 6, no.3 (2019): 213-220. magiran.com/p2067057
سمیه کاملی، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیرحسین پیشگویی، (1398). 'بررسی تاثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(3)، صص.213-220. magiran.com/p2067057
Kameli. S, Aliyari. Sh, H. Habibi., Pishgooie. SAH, (2019). 'The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study', Journal of Military Caring Sciences, 6(3), pp.213-220. magiran.com/p2067057
سمیه کاملی؛ شهلا علیاری؛ هنگامه حبیبی؛ سید امیرحسین پیشگویی. "بررسی تاثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،3 ، 1398، 213-220. magiran.com/p2067057
Kameli. S; Aliyari. Sh; H. Habibi.; Pishgooie. SAH. "The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study", Journal of Military Caring Sciences, 6, 3, 2019, 213-220. magiran.com/p2067057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال