ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عطوفی، سیمین تاج شریفی فر، سید امیر حسین پیشگویی، هنگامه حبیبی، (1398). ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(3)، 221-233. magiran.com/p2067058
Otoufi. M, Sharififar. S, Pishgooie. SAH, Habibi .H, (2019). Disasters Characteristics; an Effective Factor in Risk Perception of Healthcare Middle Managers in Armed Forces: A Qualitative Study, Journal of Military Caring Sciences, 6(3), 221-233. magiran.com/p2067058
مریم عطوفی، سیمین تاج شریفی فر، سید امیر حسین پیشگویی، هنگامه حبیبی، ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(3): 221-233. magiran.com/p2067058
Otoufi. M, Sharififar. S, Pishgooie. SAH, Habibi .H, Disasters Characteristics; an Effective Factor in Risk Perception of Healthcare Middle Managers in Armed Forces: A Qualitative Study, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 6(3): 221-233. magiran.com/p2067058
مریم عطوفی، سیمین تاج شریفی فر، سید امیر حسین پیشگویی، هنگامه حبیبی، "ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 3 (1398): 221-233. magiran.com/p2067058
Otoufi. M, Sharififar. S, Pishgooie. SAH, Habibi .H, "Disasters Characteristics; an Effective Factor in Risk Perception of Healthcare Middle Managers in Armed Forces: A Qualitative Study", Journal of Military Caring Sciences 6, no.3 (2019): 221-233. magiran.com/p2067058
مریم عطوفی، سیمین تاج شریفی فر، سید امیر حسین پیشگویی، هنگامه حبیبی، (1398). 'ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(3)، صص.221-233. magiran.com/p2067058
Otoufi. M, Sharififar. S, Pishgooie. SAH, Habibi .H, (2019). 'Disasters Characteristics; an Effective Factor in Risk Perception of Healthcare Middle Managers in Armed Forces: A Qualitative Study', Journal of Military Caring Sciences, 6(3), pp.221-233. magiran.com/p2067058
مریم عطوفی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ سید امیر حسین پیشگویی؛ هنگامه حبیبی. "ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،3 ، 1398، 221-233. magiran.com/p2067058
Otoufi. M; Sharififar. S; Pishgooie. SAH; Habibi .H. "Disasters Characteristics; an Effective Factor in Risk Perception of Healthcare Middle Managers in Armed Forces: A Qualitative Study", Journal of Military Caring Sciences, 6, 3, 2019, 221-233. magiran.com/p2067058
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال