ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل برزگری دهج، پیمان جهانداری، فریده حسین ثابت، احمد برجعلی، (1398). تاثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(3)، 224-253. magiran.com/p2067059
Barzegari Dehaj. A, Ahandari. P, Hossein Sabet F, Borjali. A, (2019). Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States, Journal of Military Caring Sciences, 6(3), 224-253. magiran.com/p2067059
ابوالفضل برزگری دهج، پیمان جهانداری، فریده حسین ثابت، احمد برجعلی، تاثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(3): 224-253. magiran.com/p2067059
Barzegari Dehaj. A, Ahandari. P, Hossein Sabet F, Borjali. A, Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 6(3): 224-253. magiran.com/p2067059
ابوالفضل برزگری دهج، پیمان جهانداری، فریده حسین ثابت، احمد برجعلی، "تاثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 3 (1398): 224-253. magiran.com/p2067059
Barzegari Dehaj. A, Ahandari. P, Hossein Sabet F, Borjali. A, "Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States", Journal of Military Caring Sciences 6, no.3 (2019): 224-253. magiran.com/p2067059
ابوالفضل برزگری دهج، پیمان جهانداری، فریده حسین ثابت، احمد برجعلی، (1398). 'تاثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(3)، صص.224-253. magiran.com/p2067059
Barzegari Dehaj. A, Ahandari. P, Hossein Sabet F, Borjali. A, (2019). 'Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States', Journal of Military Caring Sciences, 6(3), pp.224-253. magiran.com/p2067059
ابوالفضل برزگری دهج؛ پیمان جهانداری؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی. "تاثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،3 ، 1398، 224-253. magiran.com/p2067059
Barzegari Dehaj. A; Ahandari. P; Hossein Sabet F; Borjali. A. "Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States", Journal of Military Caring Sciences, 6, 3, 2019, 224-253. magiran.com/p2067059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال