ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی، (1398). طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، 1-14. magiran.com/p2067082
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Touraj Hashemi, (2019). Planning and Evaluating the Effectiveness of Behavioral Intervention on Reducing Physical Bullying and Improving School Bonding in Students: A School-Based Perspective, Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), 1-14. magiran.com/p2067082
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی، طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور. فصلنامه سلامت روان کودک، 1398؛ 6(3): 1-14. magiran.com/p2067082
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Touraj Hashemi, Planning and Evaluating the Effectiveness of Behavioral Intervention on Reducing Physical Bullying and Improving School Bonding in Students: A School-Based Perspective, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2019; 6(3): 1-14. magiran.com/p2067082
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی، "طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور"، فصلنامه سلامت روان کودک 6، شماره 3 (1398): 1-14. magiran.com/p2067082
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Touraj Hashemi, "Planning and Evaluating the Effectiveness of Behavioral Intervention on Reducing Physical Bullying and Improving School Bonding in Students: A School-Based Perspective", Quarterly Journal of Child Mental Health 6, no.3 (2019): 1-14. magiran.com/p2067082
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی، (1398). 'طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور'، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، صص.1-14. magiran.com/p2067082
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Touraj Hashemi, (2019). 'Planning and Evaluating the Effectiveness of Behavioral Intervention on Reducing Physical Bullying and Improving School Bonding in Students: A School-Based Perspective', Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), pp.1-14. magiran.com/p2067082
مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی. "طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور". فصلنامه سلامت روان کودک، 6 ،3 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2067082
Mina Mohebbi; Mirmahmoud Mirnasab; Eskandar Fathiazar; Touraj Hashemi. "Planning and Evaluating the Effectiveness of Behavioral Intervention on Reducing Physical Bullying and Improving School Bonding in Students: A School-Based Perspective", Quarterly Journal of Child Mental Health, 6, 3, 2019, 1-14. magiran.com/p2067082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال