ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه زیدآبادی نژاد، مهدی دوایی، غلامعلی افروز، (1398). رابطه ویژگی های شناختی و رضایت مندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، 66-77. magiran.com/p2067087
Fatemeh Zeidabadinejad, Mehdi Davaee, Golamali Afrooz, (2019). The Relationship between Cognitive Characteristics and Parental Satisfaction with Birth Weight, Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), 66-77. magiran.com/p2067087
فاطمه زیدآبادی نژاد، مهدی دوایی، غلامعلی افروز، رابطه ویژگی های شناختی و رضایت مندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد. فصلنامه سلامت روان کودک، 1398؛ 6(3): 66-77. magiran.com/p2067087
Fatemeh Zeidabadinejad, Mehdi Davaee, Golamali Afrooz, The Relationship between Cognitive Characteristics and Parental Satisfaction with Birth Weight, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2019; 6(3): 66-77. magiran.com/p2067087
فاطمه زیدآبادی نژاد، مهدی دوایی، غلامعلی افروز، "رابطه ویژگی های شناختی و رضایت مندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد"، فصلنامه سلامت روان کودک 6، شماره 3 (1398): 66-77. magiran.com/p2067087
Fatemeh Zeidabadinejad, Mehdi Davaee, Golamali Afrooz, "The Relationship between Cognitive Characteristics and Parental Satisfaction with Birth Weight", Quarterly Journal of Child Mental Health 6, no.3 (2019): 66-77. magiran.com/p2067087
فاطمه زیدآبادی نژاد، مهدی دوایی، غلامعلی افروز، (1398). 'رابطه ویژگی های شناختی و رضایت مندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد'، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، صص.66-77. magiran.com/p2067087
Fatemeh Zeidabadinejad, Mehdi Davaee, Golamali Afrooz, (2019). 'The Relationship between Cognitive Characteristics and Parental Satisfaction with Birth Weight', Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), pp.66-77. magiran.com/p2067087
فاطمه زیدآبادی نژاد؛ مهدی دوایی؛ غلامعلی افروز. "رابطه ویژگی های شناختی و رضایت مندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد". فصلنامه سلامت روان کودک، 6 ،3 ، 1398، 66-77. magiran.com/p2067087
Fatemeh Zeidabadinejad; Mehdi Davaee; Golamali Afrooz. "The Relationship between Cognitive Characteristics and Parental Satisfaction with Birth Weight", Quarterly Journal of Child Mental Health, 6, 3, 2019, 66-77. magiran.com/p2067087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال