ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، (1398). نقش محیط تحولی کودک (خانه، مهد، و شیرخوارگاه) بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، 126-137. magiran.com/p2067092
Liela Mohammadi, Parisa Hejazi Deanan, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, (2019). The Role of the Developmental Environment (Home, Kindergarten, and Nursery) on the Intelligence Quotient and Social Skills of Children, Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), 126-137. magiran.com/p2067092
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، نقش محیط تحولی کودک (خانه، مهد، و شیرخوارگاه) بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان. فصلنامه سلامت روان کودک، 1398؛ 6(3): 126-137. magiran.com/p2067092
Liela Mohammadi, Parisa Hejazi Deanan, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, The Role of the Developmental Environment (Home, Kindergarten, and Nursery) on the Intelligence Quotient and Social Skills of Children, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2019; 6(3): 126-137. magiran.com/p2067092
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، "نقش محیط تحولی کودک (خانه، مهد، و شیرخوارگاه) بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان"، فصلنامه سلامت روان کودک 6، شماره 3 (1398): 126-137. magiran.com/p2067092
Liela Mohammadi, Parisa Hejazi Deanan, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, "The Role of the Developmental Environment (Home, Kindergarten, and Nursery) on the Intelligence Quotient and Social Skills of Children", Quarterly Journal of Child Mental Health 6, no.3 (2019): 126-137. magiran.com/p2067092
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، (1398). 'نقش محیط تحولی کودک (خانه، مهد، و شیرخوارگاه) بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان'، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، صص.126-137. magiran.com/p2067092
Liela Mohammadi, Parisa Hejazi Deanan, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, (2019). 'The Role of the Developmental Environment (Home, Kindergarten, and Nursery) on the Intelligence Quotient and Social Skills of Children', Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), pp.126-137. magiran.com/p2067092
لیلا محمدی؛ پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی. "نقش محیط تحولی کودک (خانه، مهد، و شیرخوارگاه) بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان". فصلنامه سلامت روان کودک، 6 ،3 ، 1398، 126-137. magiran.com/p2067092
Liela Mohammadi; Parisa Hejazi Deanan; Parvaneh Shamsipour Dehkordi. "The Role of the Developmental Environment (Home, Kindergarten, and Nursery) on the Intelligence Quotient and Social Skills of Children", Quarterly Journal of Child Mental Health, 6, 3, 2019, 126-137. magiran.com/p2067092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال