ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رمینا روحی، امان الله سلطانی، زهرا زین الدینی میمند، ویدا رضوی، (1398). تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، 173-187. magiran.com/p2067096
Romina Roohi, Aman Allah Soltani, Zahra Zinedine Meimand, Vida Razavi Nematollahi, (2019). The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder, Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), 173-187. magiran.com/p2067096
رمینا روحی، امان الله سلطانی، زهرا زین الدینی میمند، ویدا رضوی، تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک، 1398؛ 6(3): 173-187. magiran.com/p2067096
Romina Roohi, Aman Allah Soltani, Zahra Zinedine Meimand, Vida Razavi Nematollahi, The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2019; 6(3): 173-187. magiran.com/p2067096
رمینا روحی، امان الله سلطانی، زهرا زین الدینی میمند، ویدا رضوی، "تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی"، فصلنامه سلامت روان کودک 6، شماره 3 (1398): 173-187. magiran.com/p2067096
Romina Roohi, Aman Allah Soltani, Zahra Zinedine Meimand, Vida Razavi Nematollahi, "The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder", Quarterly Journal of Child Mental Health 6, no.3 (2019): 173-187. magiran.com/p2067096
رمینا روحی، امان الله سلطانی، زهرا زین الدینی میمند، ویدا رضوی، (1398). 'تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی'، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(3)، صص.173-187. magiran.com/p2067096
Romina Roohi, Aman Allah Soltani, Zahra Zinedine Meimand, Vida Razavi Nematollahi, (2019). 'The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder', Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(3), pp.173-187. magiran.com/p2067096
رمینا روحی؛ امان الله سلطانی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ ویدا رضوی. "تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی". فصلنامه سلامت روان کودک، 6 ،3 ، 1398، 173-187. magiran.com/p2067096
Romina Roohi; Aman Allah Soltani; Zahra Zinedine Meimand; Vida Razavi Nematollahi. "The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder", Quarterly Journal of Child Mental Health, 6, 3, 2019, 173-187. magiran.com/p2067096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال