ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ودود نوروزی، محمد حسنپوردرگاه، خاطره عیسی زاده فر، زرین مهنیا، (1398). بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(72)، 239-248. magiran.com/p2067171
V.Norouzi, MHassanpour Daghah, KH.Isazadehfar, Z.Mahnia, (2019). The Relationship between Systemic Filling Pressures with Central Venous Pressure of the Body during Cardiac Surgery, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(72), 239-248. magiran.com/p2067171
ودود نوروزی، محمد حسنپوردرگاه، خاطره عیسی زاده فر، زرین مهنیا، بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1398؛ 19(72): 239-248. magiran.com/p2067171
V.Norouzi, MHassanpour Daghah, KH.Isazadehfar, Z.Mahnia, The Relationship between Systemic Filling Pressures with Central Venous Pressure of the Body during Cardiac Surgery, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2019; 19(72): 239-248. magiran.com/p2067171
ودود نوروزی، محمد حسنپوردرگاه، خاطره عیسی زاده فر، زرین مهنیا، "بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 19، شماره 72 (1398): 239-248. magiran.com/p2067171
V.Norouzi, MHassanpour Daghah, KH.Isazadehfar, Z.Mahnia, "The Relationship between Systemic Filling Pressures with Central Venous Pressure of the Body during Cardiac Surgery", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 19, no.72 (2019): 239-248. magiran.com/p2067171
ودود نوروزی، محمد حسنپوردرگاه، خاطره عیسی زاده فر، زرین مهنیا، (1398). 'بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(72)، صص.239-248. magiran.com/p2067171
V.Norouzi, MHassanpour Daghah, KH.Isazadehfar, Z.Mahnia, (2019). 'The Relationship between Systemic Filling Pressures with Central Venous Pressure of the Body during Cardiac Surgery', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(72), pp.239-248. magiran.com/p2067171
ودود نوروزی؛ محمد حسنپوردرگاه؛ خاطره عیسی زاده فر؛ زرین مهنیا. "بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19 ،72 ، 1398، 239-248. magiran.com/p2067171
V.Norouzi; MHassanpour Daghah; KH.Isazadehfar; Z.Mahnia. "The Relationship between Systemic Filling Pressures with Central Venous Pressure of the Body during Cardiac Surgery", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19, 72, 2019, 239-248. magiran.com/p2067171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال